Kurz: Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne oboznámia s požiadavkami noriem ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, prínosy integrovaného systému manažérstva, s legislatívou životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, získajú praktické zručnosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia a vykonávania auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.Obsah kurzu

 Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007  Vysvetlenie vzájomného vzťahu medzi nimi, spoločné a špecifické požiadavky  Základné princípy systému manažérstva životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  Zásady integrácie celého systému  Výklad integrovaných požiadaviek  Legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a legislatíva životného prostredia  Základy metrológie  Účel vykonávania interných auditov  Plánovanie interných auditov a zostavenie programu interného auditu  Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu  Výklad postupu vykonávania interného auditu  Zistenia z auditu  Dokumentácia výsledkov auditu  Vypracovanie správy z auditu  Riešenie nezhôd  Úloha a rola interného auditora  Schopnosti pre efektívne vedenie auditu  Psychologické aspekty auditu  Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov  Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testuCieľová skupina

Pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor