Detail kurzu

Sebaistá žena - inšpiratívny člen tímu (3 DNI)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Pod vplyvom 3-dňového zážitkového interaktívneho tréningu, účastníčky získajú schopnosť využívať vlastný potenciál, pre úspešné pôsobenie v osobnej i profesionálnej sfére, s cieľom:

 • Komunikovať s ľahkosťou, asertívne, nie agresívne ani pasívne
 • Eliminovať stres, získať sebaistotu, poznať svoju skutočnú hodnotu
 • Efektívne organizovať svoj čas, získať voľný priestor pre tvorivú činnosť
 • Zabezpečiť včasné dosahovanie cieľov osobných a pracovných, dosahovaním cieľov dať životu zmysel a orientáciu
 • Nájsť vhodný osobný imidž, poznať tipy triky pre štylistiku, úpravu tváre a vlasov v zmysle farebného typu (bonus foto – profesionálny biznis profil)

Účastníčky kurzov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plné nadšenia a pripravené na zmeny.

Obsah kurzu

Forma školenia:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia, koučovací prístup
 • rozvojové cvičenia a hry
 • úlohy a domáce zadania, ktoré umožňujú dokonalé prepojenie naučeného s praxou

Obsah školenia:

Stručný obsah tém:

1. modul

Kúzlo osobnosti – náš sprievodca, ženský leadership

 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu
 • Budovanie dobrej atmosféry na pracovisku, poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Oblečenie a image, dress code v zmysle príležitosti, vysvetlenie vhodného oblečenia, módnych doplnkov, ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície
 • Profesionálne vystupovanie, biznis etiketa, bontón, zvládanie neočakávaných spoločenských situácií (vhodné reakcie na Faux pas a iné)

2. modul

Efektívne asertívne:

 • Asertivita prepojená s empatiou – asertivita vytvárajúca skvelú komunikačnú atmosféru, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve, pre budovanie kvalitných vzťahov
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať o láskavosť a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 • Spolupracovať k obojstrannej spokojnosti, spolupracovať, nie súperiť, partnerský prístup
 • Reč tela a asertívne mimoslovné správanie

Komunikácia v kontexte prezentéra

 • Autenticky vyjadrované myšlienky, presvedčivá prezentácia idei, ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov

3. modul

Time management ženy v živote i v biznise

 • Time management pokročilo – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority
 • Poznať a eliminovať zlodejov času, Prokrastinácia
 • Nenechajme na seba hádzať opice iných, motivujme ich k zodpovednosti – jeden zo základov efektívneho leadership-u, Schopnosť delegovať podľa Onckenových pravidiel manažmentu
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, technika SMARTER, metóda GROW, motivácia, ďalší osobnostný rozvoj, vytváranie pozitívnych budúcich vízií, cieľov, plánov
 • Dôležité verzus súrne: Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
 • Praktický tréning plánovanie dôležitých a naliehavých úloh + Voľnočasové aktivity – zdroje radosti a šťastia
 • Organizovanie a riadenie chodu vlastnej kancelárie, komplexnosť spravovania agendy
 • Profesionálne organizovanie pracovných stretnutí a eventov, služobné cesty, vyúčtovania, špecialitky v zmysle klientskej starostlivosti, iné

4. modul

Stress management (tipy – triky)

 • Ako zvládať stres, nájsť skryté rezervy, spoznať silu premenenej mysle a praktické techniky vedúce k väčšiemu pokoju a spokojnosti
 • INNER game – Flow, či vnútorný dialóg

5. modul

Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania

 • Sebadôvera (dôvera) – sebaúcta (úcta)
 • Sebavedomie a hodnotový systém (z čoho pramenia pocity menej cennosti a čo s nimi?)
 • Sebareflexia a autenticita

6. modul

Porady, pracovné stretnutia

 • TOP zásady ako tento efektívny nástroj riadenia, využívať v praxi
 • Profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá

7. modul –  len individuálne, alebo firemne na objednávku.

Modul nad rámec Pre tento deň, bude potrebné počítať so 4. dňom, ktorý môže byť v samostatnom, nemusí byť v tesne nadväzujúcom termíne.

Móda alebo osobný štýl?

Osobný imidž a štylistika, úprava tváre a vlasov, v zmysle farebného typu, vedený profesionálnou vizážistkou

 • 5-hod kurz s elitnou vizážistkou a štylistkou + kurz sebalíčenia (nahé denné líčenie, biznis líčenie, večerné líčenie)
 • Konzultácie k vhodnej úprave vzhľadu, vhodného oblečenia ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície

Cena: 298,–€

Fotenie biznis profilov (2 ks profesionálne upravených profilov) v ateliéri našej umeleckej fotografky, pre ďalšie profesionálne, publikačné účely.

Čas: 2-3,5h 

 • Foto styling - líčenie a úprava vlasov v cene
 • 2-3 prezlečenia
 • doprava mimo Bratislavy

Cena: 210,–€/1os

Čo bude súčasťou tréningu a účastníčky zažijú:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora a vzájomná dôvera
 • Upevnenie tímového ducha, posilnenie nasadenia jednotlivcov
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy, participácia

Rozsah: 9:00 – 17:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektorky
 • Študijné materiály, dotazníky, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

Nepotrebujete so sebou nič špeciálne, postačí pohodlné oblečenie a pred tréningom si treba dobre oddýchnuť.

Referencia: http://www.espiral.sk/…ali-o-nas-2/

Cieľová skupina

Ženy, ktoré chcú byť vždy IN, sebaisté, sebapresadzujúce sa a inšpiratívne Kurz je možné organizovať pre jednotlivcov (individuálne) i uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Cena v sebe zahŕňa:

 • Lektora
 • Študijné materiály
 • Občerstvenie, pitný režim
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
Poznámka k cene

One to One prístup: 493,-€/1 deň, 1.479,-€/3 dni

Hodnotenie
Organizátor