Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

„Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách“ (§ 21, odsek 1zákona o sociálnych službách). Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky. Sociálna rehabilitácia nie je určená len pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale pre všetky cieľové skupiny, ktoré sú predmetom záujmu zákona o sociálnych službách. Pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby sú príkladmo uvedené činnosti, na ktoré sa sociálna rehabilitácia zameriava (ide napr. o nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcky, výučbu písania a čítania Braillovho písma,…).

Cieľová skupina

Absolvent získa po ukončení kurzu znalosti z teórie týkajúcej sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 9, odsek 2 zákona o sociálnych službách „Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie“. Prehľad v zákonom vymedzených sociálnych službách a v súvisiacej legislatíve (zákony: o sociálnych službách, o slobodnom prístupe k informáciám, o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia …), Získa prehľad v základnom teoretickom rámci a nových témach sociálnej práce (Európske štandardy občanov, syndróm vyhorenia, strata kontroly, prenos – protiprenos, manažment času, supervízia a pod.). Nadobudne vedomosti potrebné pre prácu s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a hlavnú orientáciu v sociálnej rehabilitácii ako systému opatrení zameraných na pomoc pri integrácii človeka do spoločnosti. Pozná možnosti, systém tvorby a napĺňania individuálnych plánov rozvoja osobnosti. Získa prehľad (podľa potreby skupiny) v sociálnych terapiách a ich možnostiach uplatňovania sociálnej rehabilitácii (muzikoterapia, arteterapia, animoterapia, ergoterapia a pod.) prostredníctvom praktických cvičení a konzultácií.

Obsahová náplň

Učebná osnova:

I. Teória + cvičenia (celkový rozsah 120 hodín)

  1. Sociálne služby a súvisiaca legislatíva
  2. Sociálna práca
  3. Občan s ťažkým zdravotným postihnutím

alebo občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby 4. Sociálna rehabilitácia 5. Sociálne terapie v sociálnej rehabilitácii 6. Individuálne plány rozvoja osobnosti 7. Sociálno-psychologický výcvik 8. Obhajoba záverečnej práce

II. Odborná prax (celkovo 30 hodín)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Mária Nikodemová
mobil: +421 911 771 178
e-mail: avto@aveducation.sk

Adresa
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, 95501 Topoľčany

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 447 515
mobil: +421 905 447 515
email: avto@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk/topolcany

Adresa
Akadémia vzdelávania Topoľčany
Sv. Cyrila a Sv. Metoda 4647/1, Topoľčany Zobraziť na mape