Detail kurzu

Osobnostný rozvoj a profil teamleadera

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom osobnostného rozvoja pre majstrov je lepšie sebapoznanie, reflexia svojich silných a slabých stránok, vytvorenie si predstavy o rozvojových potrebách a vytvorenie osobného akčného plánu rozvoja. Východiskom je uvedomenie si očakávaní od pracovnej pozície a potrebných kompetencií. Účelom kurzu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň manažérov nižšej strednej úrovne, výrazne podporiť ich sebapoznanie, osobnostné, komunikačné i manažérske kompetencie s tendenciou k permanentnému seba rozvoju. Racionálne si určovať priority v práci aj v súkromnom živote podľa timemanagementu a preventívne pôsobiť proti stresu a zlyhávaniu v záťažových situáciách v praxi.

Obsah kurzu

  • Rozpoznanie svojich silných stránok, oblastí rozvoja a definovanie svojich cielov.
  • Zdroje sebapoznania – systémové nástroje personálneho riadenia
  • Zvládať stres, narábať s energiou a brániť sa vyhoreniu.
  • Profil majstra
  • Kompetencie potrebné pre riadenie na líniovej úrovni
  • Výkon a podmienky jeho dosahovania
  • Timemanagement
  • Poznať zákonitosti vedenia ľudí, vlastný štýl vedenia ľudí a súčasne dokáže vhodne

vyberať efektívny štýl pre jednotlivcov a tím.

  • Využívať zákonitosti budovania úspešného a efektívneho pracovného tímu, dávať

pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu

  • Krátkodobé a dlhodobé plánovanie prioritné úlohy, organizovať efektívne prácu,

eliminovať zlodejov času, delegovať a koučovať.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

v cene je zahrnuté občerstvenie, obed, učebný materiál, pero, vystavenie osvedčenia

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
Organizátor