Detail kurzu

TECHNICKÁ ČISTOTA - Príprava audítorov - Licencovaných CAE

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Pre elimináciu nečistôt a rizík z kontaminácie, organizácia musí udržiavať svoje prevádzkové priestory v poriadku, čistote a dobrom stave, primerane potrebám produktu a výrobnému procesu.

Odborné školenie Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty, je modulovo zameraný na odbornú prípravu budúcich Audítorov čistoty a zamestnancov, ktorí budú implementovať a monitorovať Systém čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú uvádzané v normách  ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ISO 14644, štandardoch, prípadne odvetvových špecifikáciách – QV 11 111, STD 107-0002, ).

Účastníci budú oboznámení s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 19011:2018 pre výkon auditovania manažérskych systémov ako aj výkonu auditov podľa požiadaviek na Technickú čistotu (VDA, FED STD 209, AS 9100 a požiadaviek ISO)

Cieľom školenia je získať znalosti potrebné pre plánovanie a výkon auditov čistoty, monitorovanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich kontamináciu a výkon odberu vzoriek a monitoringu kontaminácie podľa medzinárodných štandardov. 

Obsah kurzu

Súčasťou školenia je inštruktáž k Auditom čistoty prostredníctvom Licencovaného SW. 

Hlavné okruhy tém:

  • Systém Technickej čistoty
  • ISO 19001:2018
  • Audity čistoty VDA, FED STD 209E
  • CAE v súlade s požiadavkami ISO

Cieľová skupina

Pracovníci manažmentu a vedúci pracovníci zodpovední za zavádzanie čistoty v priemysle, zamestnanci laboratórií, zamestnanci z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci podieľajúci sa na zavádzaní a monitorovaní Technickej čistoty, pracovníci vykonávajúci interné audity čistoty.

Po úspešnom absolvovaní školenia účastník získa licencovaný certifikát CAE® „Certifikát audítor čistoty a Kartu audítora "Cleanliness Auditor 1st and 2nd party. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Účastníci školenia „Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)“, majú možnosť pokračovať v odbornej príprave Audítorov čistoty – licencovaných CAE®, s cieľom získať Kartu audítora „Cleanliness Auditor 1st & 2nd party“.

Certifikát licencovaný certifikát CAE® „Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)“. Certifikát má medzinárodnú validitu. Poznámka k cene

V účastníckom poplatku sú zahrnuté: - Poplatok za školenie CAE®, - rozsiahle školiace materiály, - skúsený lektor s audítorskou praxou v oblasti technickej čistoty.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor