Detail kurzu

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

V zmysle zákona o BOZP č. 124/06 Z.z. v znení nesk. predpisov účastník získa Osvedčenie odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika. Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. 
Skúšky na autorizovaného bezpečnostného technika je možné robiť až po získaní bezpečnostného technika a dvojročnej odbornej praxi výkonu BT.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 01.2 - Výchova  a vzdelávanie bezpečnostných technikov v celkovom rozsahu 176 hodín.

Cieľová skupina

Budúci bezpečnostní technici vo firmách, resp. právnické osoby a fyzické osoby (SZČO), ktoré budú chcieť poskytovať služby BTS (bezpečnostno - technická služba) dodávateľsky. Po dvoch rokoch praxe môže absolvovať skúšky ABT (autorizovaný bezpečnostný technik).
Certifikát Osvedčenie Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a vydanie osvedčenia

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor