Detail kurzu

OBSLUHA VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz osôb na obsluhu stavebných strojov a zariadení v zmysle schváleného projektu. Samostatne obsluhovať stavebný stroj a zariadenia môže osoba staršia ako 18 rokov, vlastniaca vodičský preukaz (ak sa pre požadovanú skupinu stroja vyžaduje), prakticky zaučená na konkrétnom type stavebného stroja (potvrdenie praxe si zabezpečí účastník kurzu sám u odborne spôsobilej osoby, o čom donesie doklad potvrdený štatutárnym zástupcom organizácie, kde prax vykonával). Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov. 
SKUPINY STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (pre ktoré je potrebné vlastniť doklad) :
  1. stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec)
  2. stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (betonárka)
  3. ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 08.1 - Výchova  a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení v celkovom rozsahu 16 hod.  

Cieľová skupina

Osoby, ktoré budú obsluhovať vybrané stavebné stroje a zariadenia 
Certifikát DOKLAD na obsluhu stavebných strojov a zariadení Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a vydanie dokladu

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor