Detail kurzu

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

"Obdobie pandémie" môže, ale nemusí mať vplyv na ekonomickú situáciu podnikateľov v roku 2020, od čoho sa odvíja aj:
 • postup pri zostavení účtovnej závierky za rok 2020,
 • nutnosť posúdenia nepretržitosti pokračovania v činnosti účtovnej jednotky ako aj
 • potreba vyjadriť spoľahlivý odhad hodnoty aktív, vyjadriť riziká, rezervy a podmienené záväzky.
Seminár má za cieľ upozorniť na osobitosti, ktoré vyplývajú z hmotnoprávnych predpisov do jednotlivých každoročne povinných prác pri zostavení, schválení a zverejnení účtovnej závierky.

Obsah kurzu

Program:

1. Vybrané oblasti účtovania počas roka (dlhodobý majetok, zásoby, záväzky, pohľadávky)

2. Daňová uznateľnosť vybraných položiek (nájomný vzťah, vyvolá investícia, výdavky po zaplatí, náklady na pohonné látky po novom)

3. Účtovanie účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou:

 • účtovanie opravných položiek k majetku, daňové opravné položky
 • účtovanie rezerv, daňové rezervy
 • časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov
 • ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • výpočet odloženej dane z príjmov,
 • prepočítanie majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Zabezpečenie úplnosti účtovníctva:

 • účtovanie nevyfakturovaných splnených dodávok a poskytnutých služieb
 • pohľadávky s neurčitou výškou
 • spresnenie výšky záväzkov
 • penále, úroky z omeškania, sankčné pokuty
 • zaúčtovanie výpisu z banky s dátumom posledného dňa účtovného obdobia
 • upravujúce závierkové účtovné prípady

5. Overenie skutočností pred uzatvorením účtovných kníh:

 • kontrola bilančnej kontinuity
 • kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

6. Uzatvorenie účtovných kníh

7. Zostavenie účtovnej závierky

8. Zverejnenie údajov z účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom

9. Diskusia

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 11:00 prestávka
 • 11:00 - 12:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred. V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

účtovníci, daniari, všetci záujemcovia o danú problematiku
Hodnotenie
Organizátor