Detail kurzu

Artefiletika a inkluzívna trieda v Bratislave

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Vzdelávanie prebehne prezenčne v Bratislave..

Obsah kurzu

Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 4 mesiacov.

Program kurzu sme rozložili tak, aby ste mohli aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi. Na ďalších stretnutiach budete reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, hlbšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie profesijných kompetencií.

Čo Vám kurz prinesie:

 • porozumiete procesom v triede, skupine alebo v školskom klube detí,
 • naučíte sa pracovať so vzťahmi v triede cez zážitkovú prácu s triedou/skupinou,
 • zlepšite schopnosť sebareflexie žiakov,
 • podporíte tvorivosť, dôveru, vhľad a iniciatívu, vzájomnú komunikáciu (zložky reziliencie)
 • budete vedieť ako budovať pozitívne sebaponímanie žiakov aj empatiu voči druhým,
 • po každej absolvovanej časti aplikujete priamo vo vlastnej praxi nové poznatky, zručnosti a techniky

Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová

Ciele kurzu:

 • Rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre facilitáciu a reflexiu skupinovej dynamiky triedy na ceste k inklúzii.
 • Rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, skupinových procesov a identifikácie individuálnych potrieb žiakov,
 • uplatniť najnovšie poznatky o inkluzívnom vzdelávaní v aplikácii na prácu so skupinovou dynamikou triedy,
 • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov arteterapii a artefiletiky a rozvinúť profesijné kompetencie (seba)reflexie a facilitácie vo vyučovacej hodine alebo v programe,
 • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami,
 • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti artefiletických techník, metodiky a reflektívneho dialógu pri práci s triedou,
 • poskytnúť nové východiská pre spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku,
 • Pripraviť, štruktúrovať a prezentovať vlastný inovatívny návrh reflektívnej hodiny/programu,

Rozsah vzdelávacieho programu:

65 vyučovacích hodín v rozsahu osem dní (40 hodín prezenčne, resp. online, 25 hodín dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj.

JANUÁROVÝ BEH – PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ

Nový beh je zložený z dvoch modulov časový rozsah ostáva nezmenený 50h. 

1. modul:

1. modul:
26. 1. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
28. 1. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

2. modul:
16. 2. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
18. 2. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

9. 3. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
11. 3. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

Podmienkou prihlásenia na druhý modul je absolvovanie modulu I. alebo iného vzdelávania v oblasti artefiletika.
Po absolvovaní druhého modulu a vypracovaní zadania získavate Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.


CENA:

1. modul   75 €
2. modul 165 €
SPOLU  240 € – Tento kurz absolvujete za zvýhodnenú cenu vďaka aktuálne získanej grantovej podpory financovania

Cieľová skupina

Komu je kurz určený?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov
 • Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s triedou/skupinou detí počas trvania kurzu.
Certifikát Absolvent získava Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania, ktoré ho oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj. Poznámka k cene

možnosť platby na dve časti

Hodnotenie
Organizátor