Detail kurzu

Webinár: Pravidlá výkonu základnej finančnej kontroly v kocke – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, máte jedinečnú príležitosť nahliadnuť očami praxe na všetky kroky spojené s výkonom základnej finančnej kontroly v prostredí verejnej správy a územnej samosprávy. Zaoberať sa budeme novým metodickým usmernením Ministerstva financií SR zo septembra 2022 a rovnako tak príjmamivýdavkamiprávnymi úkonmiinventarizáciou ďalšími úkonmi majetkovej povahy. Aby ste formálne a vecné náležitosti jednoduchšie pochopili a vyhli sa častým pochybeniam, bude vám samotný výkon finančnej kontroly prezentovaný priamo na vzorových príkladoch. Prípadné nejasnosti môžete konzultovať s lektorom naživo prostredníctvom online chatu.

Obsah kurzu

Lektor spracoval v tomto roku  komentár k zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. O svoje zistenia a odporúčania sa s vami podelí na webinári.

 

Okrem vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly získate hlbšie znalosti o kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly

2.      Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly, ktoré podliehajú kontrole

3.      Odporúčania lektora

4.      Časté kontrolné zistenia z praxe lektora

5.      Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA: 

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.  Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a  je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, škôl, zariadení, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to majetkári, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor