Detail kurzu

Webinár: Ako sa pripraviť na kontrolu vo verejnej správe – pre kontrolórov, účtovníkov, hospodárov, rozpočtárov, vedúcich zamestnancov - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ak čakáte kontrolu alebo sa chcete lepšie pripraviť na jej proces a zároveň zistiť, čo všetko sa v praxi kontroluje, potom si nenechajte ujsť webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA. Dozviete sa, aké sú vaše práva a povinnosti pri kontrole; na čo si dať pozor pri obehu dokladov, pri finančnej kontrole či pri zverejňovaní; čo najčastejšie vytýkajú kontrolné orgány a v neposlednom rade, ako sa na kontrolu pripraviť. Zároveň si vysvetlíme, ako kontrola prebieha v praxi – a to od zahájenia kontroly cez jej priebeh, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu, podanie námietky a ukončenie kontroly. Ako bonus získate vzor protokolu na odovzdanie dokumentácií kontrolnému orgánu a vzor námietok k zisteniam alebo k lehotám.

Obsah kurzu

Popis

Účastníci sa môžu pýtať a konzultovať vlastné prípady kontrol a dostať od lektora relevantné a aktuálne informácie s ohľadom na zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ako aj zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 

Ako bonus získate:

 • vzor protokolu na odovzdanie dokumentácií kontrolnému orgánu,
 • vzor námietok zo strany kontrolovaného subjektu k zisteniam alebo k lehotám,
 • príležitosť konzultovať vlastné námietky, respektíve získať podklady na ich spracovanie.

 

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1. Prehľad správnosti vykonávania kontrol

 • Aké máme práva pri kontrole?
 • Aké sú naše povinnosti?
 • Čo všetko musíme vedieť, ak kontrola začína?

2. Kontrola a jej proces v roku 2023

 • Zahájenie kontroly, zámer a termín jej začatia
 • Priebeh kontroly, odovzdanie dokumentácie kontrolnému orgánu
 • Námietky zo strany kontrolovaného subjektu
 • Vyhodnotenie námietok a ukončenie kontroly

3. Časté kontrolné zistenia v praxi

 • Na čo si dať pozor pri obehu dokladov, finančnej kontrole či pri zverejňovaní?
 • Čo často vytýkajú kontrolné  orgány a ako sa pripraviť na kontrolu?

 

4. Diskusia a konzultácie

 


Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektoraPhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.  Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a  je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

 • Účtovníci, hospodári, rozpočtári
 • Tretie strany (externí účtovníci, dodávatelia účtovných služieb pre zriadené organizácie)
 • Riaditelia a ich zástupcovia v rozpočtových a príspevkových organizáciách
 • Kontrolóri

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor