Kredity pre učiteľov - odborné kurzy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Mediačné zručnosti v práci učiteľa Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávania je prehĺbiť poznatky profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov formou školskej a rovesníckej mediácie so stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode pri riešení konfliktov. Osvojené mediačné kompetencie umožnia pedagogickým zamestnancom efektívne zvládať spory medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti. Učitelia sa oboznámia s obrannými mechanizmami v jednotlivých štádiách konfliktu, čo prispeje k prevencii neželaného správania. Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 50 hodín prezenčnej formy, po jeho absolvovaní získajú učitelia 12 kreditov. Cena kurzu je 120 €.

Inovatívne metódy v edukácii – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v efektívnej aplikácii inovačných metód do edukačného proces.

Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 35 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 15 hodín dištančne (kombinovaná forma). Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 10 kreditov. Cena 100 €.

Čitateľská gramotnosť v edukácii – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie z problematiky čitateľskej gramotnosti a jej implementácie do edukačného procesu.

Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 35 hodín, z toho 16 hodín prezenčne a 19 hodín dištančne (kombinovaná forma. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 9 kreditov. Cena 100 €.

Nové trendy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam – hlavným cieľom programu je rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na efektívnu implementáciu problematiky ľudských práv do edukačného procesu s humanizačným a demokratizačným zámerom.

Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 25 hodín, z toho 20 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 7 kreditov. Cena 70 €.

Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v spôsobilosti efektívne projektovať ciele výchovy a vzdelávania podľa kľúčových kompetencií žiakov.

Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 45 hodín, z toho 25 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne. Po jeho absolvovaní učitelia získavajú 12 kreditov. Cena 120 €.

Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe – hlavným cieľom programu je prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov z problematiky finančnej gramotnosti a manažmentu osobných financií a ich implementácia do školských vzdelávacích programov a edukačného procesu.

Akreditovaný program aktualizačného kontinuálneho vzdelávania je v celkovej časovej dotácii 25 hodín – kombinovaná forma – 20 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne. Učitelia získavajú 7 kreditov. Cena 80 €.

Cieľová skupina

Kategória učiteľ (všetky kurzy):

  • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
  • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),

Kategória majster odbornej výchovy:

  • kurz Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený každý pedagogický zamestnanec na základe písomnej prihlášky potvrdenej zamestnávateľom (kvôli potvrdeniu správnosti uvedených údajov) alebo v prípade, že uchádzač nie je v pracovnom pomere, je povinný spolu s vyplnenou prihláškou priniesť dokumenty o absolvovanom vzdelaní, resp. iné relevantné dokumenty.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Rastislav Haraga
tel:
+421 948 750 *** zobraziť

mobil:
+421 948 750 *** zobraziť

email:
rharaga958@... zobraziť


Adresa
Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzylm@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o., pracovisko Liptovský Mikuláš
Ul. 1. mája 697/26, Liptovský Mikuláš Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)