Detail kurzu

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (aj cez RE-PAS)

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver obdžia potvrdenie o absolvovaní „Základnej dobornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO. Rozsah prednášok je v zmysle § 33 písm. vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Záujemcovia ktorým kurz prepláca UPSVaR končia kurz dňom 30.10.2018

Obsah kurzu

Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava. Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie. Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod­.)

Záujemcovia ktorým kurz prepláca UPSVaR končia kurz dňom 30.10.2018

Termíny kurzu sú nasledovné: 08.10. – 12.10.2018 22.10. – 26.10.2018 12.11. – 16.11.2018

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým odborným pracovníkom, ktorí budú vykonávať činnosť technikov požiarnej ochrany.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Faithová Vlasta
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Organizátor