DETAIL KURZU

Kurzy BOZP a PO VaV - bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany - požiarny technik (Trnavský kraj)

Od:

VaV Akademy, s.r.o.

Prešov

Popis kurzu

Kvalifikujte sa kurzom vo VaV Akademy a získajte kvalitné vedomosti, praktické zručnosti, certifikát a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti.

 • Vyberte si z kurzov a školení BOZP a PO realizovaných na základe Oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom prá­ce:

Výchova a vzdelávanie BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV

 • s cieľom zabezpečiť nadobudnutie potrebných znalostí z oblasti BOZP pre kvalifikovaný výkon profesie bezpečnostného technika v rámci celého Slovenska
 • v ponuke aj aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Výchova a vzdelávanie TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

 • s cieľom vyškoliť kvalifikovaných technikov požiarnej ochrany, odborníkov na danú oblasť
 • v ponuke aj ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • s cieľom zabezpečiť správne vedomie pre organizačné zabezpečenie bezpečnostno–technických opatrení pracovných činností a vytvárania bezpečnostno–zdravotných podmienok na pracovisku

VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

NEPREHLIADNITE tiež možnosť uhradenia kurzu na splátky bez navýšenia.

⇒ Kompletnú ponuku kurzov z oblasti BOZP a PO nájdete TU: http://www.vavakademy.sk/…a-technik-po

Obsah kurzu

V priebehu kurzu Výchova a vzdelávanie BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV sa naučíte:

 • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
 • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
 • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP a OPP
 • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa a ostatných vedúcich zamestnancov
 • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
 • vyšetrovať pracovné úrazy a navrhovať nápravné a preventívne opatrenia
 • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • spolupracovať pri jednaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Počas kurzu Výchova a vzdelávanie TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY získate znalosti z:

 • organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
 • legislatívneho rámca a predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
 • procesov horenia a hasenia
 • požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a umiestnenia technických/techno­logických zariadení
 • zásad skladovania/ma­nipulácie horľavých látok a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
 • funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení a prostriedkov
 • určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov

Kurz Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov obsahuje:

 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
 • vnútorné predpisy a pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom
 • zásady bezpečného správania na pracovisku

Cieľová skupina

⇒ zamestnanci, vedúci zamestnanci, živnostníci, zamestnávatelia a všetci záujemcovia o prácu v oblasti BOZP a PO

Poznámka k cene

Kurzy ZADARMO (preplatené úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov cena od: kurz bezpečnostný technik 485€ po využití zliav - základná cena 585€, kurz technik požiar. ochrany 339€ po využití zliav - základná cena 399€. Aj na splátky.

Kontaktná osoba

Ing. Vladimíra Brezová
+421 917 148 136
info@vav.sk

Hodnotenie
Organizátor