Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi – 2018

Základné info
  • Termín kurzov: 05.12.2017 - 06.12.2017
  • Miesto konania: Celetná 29/288, PRAHA 1
  • Cena: 6 038 Kč (4 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k cene: kód: 1707730 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 170773A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170773B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 170773C - 16 966 Kč + D
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cizinecké a pracovní právo v poslední době doznalo několika významných změn, které zasahují do povinností českých subjektů jak v pozici přímých zaměstnavatelů, tak subjektů, k nimž jsou zaměstnanci vysíláni.

Prakticky orientovaný seminář je zaměřen vedle základního výkladu i na problémové situace, s kterými se mohou zaměstnavatelé v České republice setkat. Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále budou na semináři rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců z České republiky jak do jiných členských států EU, tak do třetích zemí.

Pro oblast zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009).

Proto budete seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR. Výklad pro tyto oblasti bude podáván odborníky jednotlivých institucí z oblasti pracovního práva, oblast sociálního a zdravotního pojištění (MPSV, ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění) a advokátem specializujícím se na imigrační a pracovní právo při zaměstnávání cizinců.

Odnesete si informace o aktuální daňové problematice týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na zkušenosti s novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2017 a připravované novely zákona o daních z příjmů pro rok 2018, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatury, které přednese daňová poradkyně specializující se na zaměstnávání cizinců.

Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU a do třetích států.

Přednáška bude doplněna příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.

Cieľová skupina

Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Obsahová náplň

1. den: 9:00–10:00 – ÚVOD DO PROBLEMATIKY – Mgr. Magdaléna Vyškovská Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců – bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení – vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění – úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15 – 12:15 – PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR KONTROLY DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ V ČR – JUDr. Jaroslav Stádník Postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti – zaměstnávání cizinců ze třetích zemí – postavení občanů EU – povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje – zadávání volných míst pro cizince – agentury práce a cizinci ze třetích zemí – vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR – ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR – kontrolní činnost orgánů inspekce práce – práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly – přestupky a správní delikty – průběh řízení – možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce.

13:15–17:00 – POBYT A ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR/SCHENGENU – Mgr. Tomáš Petyovský Rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států – novela zákona o pobytu cizinců – pobytové právo na území ČR/Schengenu – přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky – přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, procedury, lhůty – ohlašovací povinnosti cizinců – Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru – specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR – povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince.

2. den: 9:00–11:00 – SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ, ODVOD POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VZTAHU K ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ – Tomáš Novotný Základní výklad nařízení EP a Rady EU č. 883/2004 a jeho prováděcí nařízení č. 987/2009 – účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení – dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců – některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení – dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU) – postup při žádosti o vystavení formuláře A1 – uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení.

11:15–12:45 – ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – PhDr. Mgr. Adam Ander Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU – definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění – režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků) – zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy – rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1) – nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků – rozsah nároků na zdravotní péči občanů třetích zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku) – plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011) – typy průkazů zdravotního pojištění.

13:45–16:45 – DAŇOVÁ PROBLEMATIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR, DAŇOVÁ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA VYSÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ – Mgr. Magdaléna Vyškovská Informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců – novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2017 a 2018 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí – zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti) – zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR – specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů – výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců – omezení nároku na slevy na dani – důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele – právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí, povinnost hradit minimální mzdu a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) – ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU – zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění – vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání – související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání – zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) – vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců – solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí – konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech.

16:45–17:00 – FINÁLNÍ ZHODNOCENÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ – Mgr. Magdaléna Vyškovská Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

Lektor:
Mgr. Tomáš Petyovský

Termíny kurzov

05.12.2017 - 06.12.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Celetná 29/288, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)