DETAIL KURZU

ADR školenie pre vodičov prepravujúcich nebezpečné veci - cisterna, tr. 1 a tr. 7 - obnovenie

Od:

ŠKOLSERVIS, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • Všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí
 • Hlavné typy nebezpečenstva
 • Informácie o ochrane životného prostredia pri kontrolepremiestňovania odpadov
 • Preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typomnebezpečenstva
 • Čo robiť pri nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základnéznalosti o použivaní ochranného vybavenia a pod.)
 • Označovanie, bezpečnostné značky, nálepky a označovanie oranžovýmitabuľami
 • Čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí
 • Účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle
 • Zákazy zmiešanej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri
 • Opatrenia, ktoré treba vykonať počas nakládky a vykládky nebezpečnýchvecí
 • Všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti
 • Informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovanádoprava)
 • Manipulácia a uloženie kusových zásielok
 • Požiadavky na cisternové vozidlá, požiadavky nakonštrukciu, skúšky,  
 • Prehliadky a schvalovanie
 • Zatrieďovanie,obalové metódy, zápisy v dopravnom doklade pri tr.1
 • Zákazy zmiešanej nákládky do kusa, spoločnej nakládkydo vozidla pri Tr.1
 • Podmienky prepravy výbušných látok a predmetov
 • Rádioaktívne látky trieda 7

Prednášajú: odborní lektori na problematiku ADR

Na školenie je nutné priniesť farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm, ktorá je súčasťou plastovej karty a E-kolok v hodnote 20,- Eur.

Prezentácia:  10.7. 2017 o 8,30 hod. /pondelok/

Vaša prihláška sa stáva záväznou po úhrade na doleuvedený účet. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.

Certifikát Plastová karta
Hodnotenie
Organizátor