DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi - Žilina, Košice (Ing. Soňa Ugróczy)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblastí daní bol pre Vás zostavený špeciálny seminár, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

Cieľová skupina

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti.

Obsahová náplň

 1. Oneskorená registrácia DPH tuzemskej zdaniteľnej osoby (čo vstupuje do obratu pre účely DPH, postup podania prvého daňového priznania, odpočítanie DPH pri registrácií)
 2. Plnenia ktoré, nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH (neadresné zálohy, kaucie, manká, škody, sankčné nároky, oslobodené plnenia a iné)
 3. Základ dane DPH
 4. Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, povinnosť odvedenia DPH v špecifických prípadoch)
 5. Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (tovar, služba, ubytovanie, letenky, poštovné a iné)
 6. Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, zľavy, skontá, finančné rabaty, storno faktúry a iné) – daňový doklad a jeho náležitosti, deň vzniku daňovej povinnosti/nároku na odpočítanie dane, vykazovanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze a iné
 7. Vznik práva na odpočítanie DPH – splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb
 8. Zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v závislosti od prijatého plnenia; odpočítanie DPH z oneskorene prijatých faktúru, resp. odvedenie DPH z oneskorene vystavených faktúr.
 9. Neúplné daňové doklady a ich pravosť, nepreukázanie prijatých plnení, zpochybnenie existencie tovaru a iné – väzba na Rozsudky Najvyššieho súdu SR
 10. Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH – osoba povinná platiť daň (napr. dodanie nehnuteľností § 69/12/c, tovar s inštaláciou a montážou, stavebný reverscharge)
 11. Chyby pri uplatňovaní intrakomunitárnych dodávkach, dovoze a vývoze (priradenie prepravy v reťazových dodávkach, hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, doklady, vykazovanie v daňovom priznaní)
 12. Lehoty na vyhotovenie faktúr z pohľadu DPH
 13. Podávanie dodatočného daňového priznania k DPH – povinnosť vs. možnosť
 14. Diskusia

Lektor:
Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä DPH a dani z príjmov PO.

Termíny kurzov

04.10.2017

Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
05.10.2017

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Vysokoškolákov 4, 010 08, Žilina, 01008 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)