Kurz: Revízni technici a projektanti - Vyhl. 508/2009 §24 školenie "Príprava elektrotechnikov ku skúškam " na TI.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť elektotechnikov na prácu revízneho technika a projektanta EZ v rozsahu skupiny E1, E2, E4, E5 na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a z hľadiska odbornej spôsobilosti pre triedy A, B, B1.http://mipelmp.sk




Obsah kurzu

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z.(1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.
 (2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby.
 • Popis kurzu

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).

 • Cieľová skupina

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

 • Obsahová náplň
 1. oboznámiť sa so všeobecnými a osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu stanovenom prílohou č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.
 2. pripraviť sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou

Ukončenie:

Absolvent obdrží písomný doklad (potvrdenie) o absolvovaní výchovy a vzdelávania pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu.

 • V cene je zahrnuté: 
 Testové otázky a odpovede, ústne otázky do emailu, ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom do emailu, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov do emailu, konzultácie zdarma. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

 • V cene nie je zahrnuté: 

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla (možnosť doobjednať v cene 3,90 Eur), tlačená kniha Elektrotechnická spôsobilosť od Jána Meravého vydanie Január 2018 (možnosť doobjednať), Revízie po novom od Jána Meravého (možnosť doobjednať).

 • Overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia

Samotné overovanie odbornej spôsobilosti nie je súčasťou tejto aktivity. Uchádzač o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika bude usmernený na oprávnenú právnickú osobu, ktorá je držiteľom oprávnenia podľa § 6 ods.1 písm. d) bod č. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. v súlade s § 14 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z.

 • Časový rozsah

4 dni (36 hodín)

 • Podmienky na zaradenie uchádzača
 1. vek najmenej 18 rokov
 2. predloženie dokladu o elektrotechnickom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom) v rozsahu podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (viď nižšie)

  Požadované odborné vzdelanie a prax

  Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§ 24)vzdelanieskupinaE1E2E4, E5
  • pri činnosti vykonávanej na tech. zariadení elektrickom v objekte triedy A a B1 vrátane bleskozvodu
  ÚSO
  VŠ6 rokov
  4 roky5 rokov
  3 roky3 roky
  1 rok
  • pri činnosti vykonávanej na tech. zariadení elektrickom v objekte triedy B vrátane bleskozvodu
  ÚSO
  VŠ7 rokov
  5 rokov6 rokov
  4 roky5 rokov
  3 roky

Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:

 1. E1 - technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu
 2. E2 - technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu
 3. E4 - elektrický stroj, prístroj, rozvádzač
 4. E5 - elektrická prípojka nn

Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:

 • A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu
 • B - objekt s nebezpečenstvom výbuchu
 • B1 - objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu
 • Odborné vzdelanie pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. je:

 • ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie,
 • odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.

  Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

  Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

  1. do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
  2. do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

   Cenník školení

   Školenie revíznych technikov EZ 
   • pre činnosti v objektoch 
    bez nebezpečenstva výbuchu 

   • pre činnosti v objektoch 
    s nebezpečenstvom výbuchu                                                                            
   • nad 1000V                                                                                                                                                          

   210,00 €

   + 40,00 €

   + 40,00 €

   Ceny platia pre jednu osobu. V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava. V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou vzdelávania a vydaním potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.

 •  Miesto konania

APOLLO klub, Súkennícka 4, 82109 Bratislava

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

dsc_0235_resize_resize.jpg 

 • Obedy pre účastníkov 

Reštaurácia BRIDGE sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo Klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia. 

rest1_0.jpg




Certifikát

Skúška na TI a.s. - platnosť 5 rokov



Organizátor