Detail kurzu

Kurz prvej pomoci

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Dovoľujeme si Vás pozvať na kurz prvej pomoci, ktorý je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 398/2010 Z.z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z..

Obsah kurzu

Účastníci spoznajú všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci:

  • budú oboznámení so základnými životzachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
  • prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
  • oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie

viac informácií sa dozviete na našej stránke: https://www.besoft.sk/vzdelavacie-stredisko-kosice

Cieľová skupina

Verejnosť, zamestnanci a všetci, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné na poskytovanie prvej pomoci. Kurz organizujeme v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z..

Poznámka k cene

Pre zmluvných klientov poskytujeme zľavy.

Kontaktná osoba

Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor