Kurz: ZÁKONNÍK PRÁCE - NOVELA ZÁKONA PLATNÁ OD 1.5.2018

Popis kurzu

Dlho očakávaná novelizácia Zákonníka práce prinesie od 1.5.2018 veľa podstatných zmien, ktoré výrazne ovplyvnia prácu personálnych a mzdových oddelení u zamestnávateľov. Bez pochopenia podstaty ich právneho zakotvenia v Zákonníku práce a bez odborného výkladu k týmto zmenám, nebude možné tieto zmeny správne aplikovať v personálnej praxi. Na školení Vám poskytneme dôležité informácie a pripravíme Vás tak, aby ste mohli personálnu prácu vykonávať aj po účinnosti zmien bez akýchkoľvek problémov.Obsah kurzu

 1. odborný a názorný výklad k novelizovaným ustanoveniam Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 ;
 2. odborný a názorný výklad k 15 problémovým ustanoveniam Zákonníka práce, pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu :
 3. Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne právneho vzťahu ;
 4. Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;
 5. Zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov – v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe môže realizovať ten zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov ;
 6. Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu – dôležitosť poznania situácie spočívajúcej v zmene zamestnávateľa pre pokračovanie pracovnoprávneho vzťahu je praxou potvrdená s tým, že často je táto situácia zneužívaná na vyhotovovania novej pracovnej zmluvy s cieľom poškodiť zamestnanca ;
 7. Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;
 8. Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;
 9. Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;
 10. Pracovná zmluva a význam súdnej praxe pre jej obsah – znalosť judikatúry a súdnej praxe umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;
 11. Skúšobná doba – významný inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca pred skrytými skutočnosťami ovplyvňujúcimi počiatočnú fázu pracovnoprávneho vzťahu ;
 12. Vznik pracovného pomeru – personalista musí dokázať odlíšiť pojmy platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu s dodržiavaním povinnosti deklarovať vznik pracovného pomeru od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodnú inak ;
 13. Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinného od 1.12.2017 ;
 14. Výpoveď – je síce právom obidvoch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, ale zamestnávateľ a zamestnanec majú pri tejto forme skončenia pracovného pomeru rozdielne povinnosti, ktorých nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;
 15. Význam pojmov výzva a upozornenie pri výpovediach – pochopenie rozdielu v obsahu týchto pojmov je cestou k bezchybnému spracovaniu výpovedí smerujúcich k skončeniu pracovného pomeru ;
 16. Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;
 17. Dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – zamestnávatelia často poskytujú zamestnancom viac dovolenky, ako im podľa zákona patrí a to len preto, že nesprávne aplikujú § 104 Zákonníka práce ;

Záverečná diskusia je už bežnou súčasťou našich školení. Obsahom študijného materiálu, ktorý je pripravený pre každého účastníka školenia budú okrem špecifických pohľadov na problematiku školenia aj niektoré významné dokumenty zo súdnej praxe.Cieľová skupina

Zamestnávatelia, personalistiPoznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vopKontaktná osoba

Ján Kern
+421 908 690 770
info@agenturaapollo.sk


Organizátor