Výklad zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p. - vybrané časti zákona súvisiace s daňovou kontrolou a zmeny platné od 1.1.2018

Popis kurzu

Program:

Seminár je zameraný na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok“) so zameraním predovšetkým na výklad ustanovení súvisiacich s daňovou kontrolou a informácia o novelách daňového poriadku schválených v roku 2017 s účinnosťou od 1. januára 2018 a od 1. januára 2019.

 • Dôležitosť - význam procesného zákona/daňového poriadku pri správe daní
 • Vybrané a všeobecné ustanovenia daňového poriadku: predmet a rozsah pôsobnosti daňového poriadku, základné pojmy, základné zásady správy daní, dokazovanie
 • Daňová kontrola zahŕňa : výber daňového subjektu na kontrolu, začatie daňovej kontrole, priebeh a ukončenie daňovej kontroly, protokol, lehota na vykonanie daňovej kontroly, práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole, určenie dane podľa pomôcok, vyrubovacie konania vrátane dokazovania a miestneho zisťovania pripomienok a dôkazov predložených daňovým subjektom na základe výzvy k zisteniam uvedeným v protokole, lehota na vykonanie vyrubovacieho konania, vydanie rozhodnutia 
 • Zánik práva vyrubiť daň, správne delikty, sankcie
 • Prechodné ustanovenia daňového poriadku
 • Komentár k čl. I zákona č. 267/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa daňový poriadok ; Vybrané okruhy novely zamerané na zlepšenie dobrovoľnej daňovej disciplíny a proti daňovým únikom zavedením aj nových procesných inštitútov, a to najmä:
  • Zavedenie nového inštitútu „Index daňovej spoľahlivosti“
  • Novo zreformovaný inštitút „daňové tajomstvo“
  • Rozšírenie elektronickej komunikácie na všetky daňové subjekty s účinnosťou od 1.1.2018 a udelenie dočasnej výnimky z elektronického doručovania pre fyzické osoby – podnikateľov do 30. 6.2018
  • Predĺženie lehoty na podanie odvolanie proti rozhodnutiam správcu dane
  • Vyhotovenie súhrnného protokolu
  • Rozšírenie súčinnosti osôb pri poskytovaní informácií na účely správy daní
  • Zavedenie lehoty na vykonanie vyrubovacieho konania (po daňovej kontrole)
  • Predĺženie lehoty na podanie odvolania ako opravného prostriedku proti rozhodnutia správcu dane
  • Spresnenie postupu vrátenia daňového preplatku po uplynutí lehoty zániku práva vyrubiť daň
  • Rozšírenie zverejňovaných zoznamov daňových subjektov na účely sprístupnenia verejnosti
  • Prechodné ustanovenia k úpravám účinných od 1.1.2018 a od 1.1. 2019
 • Komentár k čl. II novely zákona č.344/2017 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov a aj daňový poriadok
  • Zverejnenie zoznamov daňových subjektov, ktorí uplatňujú zníženie základu dane v súvislosti s výskumom a vývojom, ktoré daňové subjekty realizujú podľa nových ust. nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov
 • Diskusia a zodpovedania predložených otázok k daňovému poriadku (možno predložiť aj skôr)
 • Záver seminára
Prednášajúci:Ing. Božena Jurčíková - Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov a Ministerstva financií SR; začínala ako kontrolór vybraných daňových subjektov neskôr ako vedúca tohto oddelenia na Finančnom riaditeľstve SR Banská Bystrica, pracovisko Žilina. Od roku 2000 -2010 pracovala na Ministerstve financií SR, na sekcii daňovej a colnej, odbor priamych daní (zákon o dani z príjmov) a na odbore správy daní. Spolupracovala na legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. Toho času pracuje na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty Bratislava ako daňový špecialista so zameraním na daňový poriadok, daň z príjmov právnických osôb a osobitné odvody.

Obsah kurzu

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 11:00 prednáška
 • 11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
 • 11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
 • 13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Kontaktná osoba

Ing. Pavlína Rajteková
+421 948 630 830
Pavlina.Rajtekova@sfera.sk

Organizátor