DETAIL KURZU

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU AGENDOU

Od:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je personálna a mzdová agenda. Tento seminár poskytne účastníkommožnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade personálnej a mzdovej agendy pri spracúvaní osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia. Povieme si, čo môže obsahovať osobný spis zamestnanca a ako má vyzerať pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti z pohľadu nariadenia a nového zákona o ochrane osobných údajov. Podrobne sa budeme zaoberať aj fotografiou zamestnancov, ako monitorovať zamestnancov na pracovisku a dodržiavať zákonom stanovené povinnosti, či je potrebný súhlas uchádzača o zamestnanie a podobne.

Obsah kurzu

Program

Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje o zamestnancoch, napr. na účely pracovnoprávnej agendy, BOZP, dochádzka, fotografie, dočasne pridelení zamestnanci, monitorovanie zamestnancov a i. Spracúvanie osobných údajov o uchádzačoch o zamestnanie (predzmluvné vzťahy), uchovávanie životopisov neúspešných uchádzačov o zamestnanie. Kedy je možné spracovávať osobné údaje uchádzačov bez súhlasu a kedy so súhlasom. Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (kedy je zamestnávateľ oprávnený spracovávať osobné údaje so súhlasom zamestnanca). Evidovanie dochádzky prostredníctvom elektronických zariadení, napr. biometria, čipy. Fotografia zamestnanca. Je potrebný súhlas? Zverejňovanie osobných údajov o zamestnancoch. Kedy sa osobné údaje môžu o zamestnancovi zverejňovať bez súhlasu a kedy je súhlas potrebný? Spracovávate osobné údaje dočasne pridelených zamestnancov? Postupujete správne? Profilovanie zamestnancov; spracúvanie informácií o záľubách, mimopracovných aktivitách, firemná kultúra, poskytovanie benefitov. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené? Prenos osobných údajov o zamestnancoch do 3. krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Kedy je potrebný súhlas zamestnanca na prenos do tretej krajiny? Zavedenie kontrolného mechanizmu podľa Zákonníka práce. Postupujete v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce? Monitorovanie zamestnanca prostredníctvom kamier. Kamerové systémy v podmienkach zamestnávateľa (ako ich rozlíšiť vo vzťahu k povinnostiam podľa zákona o ochrane osobných údajov; povinnosti prevádzkovateľa, primeranosť monitorovaného priestoru; primeranosť zásahu do práv a právom chránených záujmov fyzickej osoby/zamestnanca). Spracúvanie personálnej a mzdovej agendy prostredníctvom externých spoločností – sprostredkovateľov. Ako správne postupovať podľa nariadenia a nového zákona o OOU. Kontrola podľa zákona o ochrane osobných údajov, práva a povinnosti kontrolovanej osoby (prevádzkovateľ/za­mestnávateľ), práva a povinnosti kontrolného orgánu, konanie o ochrane osobných údajov, sankcie za porušenie zákonných povinností.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre každého, kto pracuje s osobnými údajmi. Po absolvovaní seminára získava účastník Certifikát.

Poznámka k cene

Prihlásením sa na toto školenie súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., ktoré sú uvedené na stránke www.skolenia.net, alebo kliknutím na tento odkaz: https://www.skolenia.net/vop

Kontaktná osoba

Dana Kern
+421 903 242 412
info@agenturaapollo.sk

Hodnotenie
Organizátor