Detail kurzu

ONLINE TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.

Cieľom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností  a aplikačných  postupov,  ktoré  sú  potrebné  na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní  základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany a vypracované otázky na skúšku na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru podľa miesta adresy trvalého bydliska účastníka

Obsah kurzu

Kurz sa uskutoční v troch sústredeniach ONLINE formou cez ZOOM:

1. sústredenie: 21.02.2022 - 25.02.2022

2. sústredenie: 14.03.2022 - 18.03.2022

3. sústredenie: 21.03.2022 - 25.03.2022

Skúšky budú prebiehať prezenčne na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru podľa adresy trvalého pobytu účastníka kurzu a podľa súčasných opatrení vlády.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Cieľová skupina

Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností  a aplikačných  postupov,  ktoré    potrebné  na výkon funkcie TPO. Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní  základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.ibp.sk kde je zverejnená pozvánka a prihláška.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Mgr. Simona Štefula Fančovič
0911 775 600
stefula@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor