Detail kurzu

Leadership (rozvoj vodcovských zručností)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom vzdelávacieho programu pre manažérov/leadrov je vhodnou kombináciou tém sprostredkovať aktuálne a moderné informácie a obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy v riadení a motivovaní členov svojich tímov a podporiť prvky kreativity ich individuálnych štýlov vedenia ľudí.  

Účastníci počas tréningu: 

  • preskúmajú komunikačné zručnosti lídra - ako efektívne komunikovať, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať, ktorým slovám sa radšej vyhýbať a ktoré sa, naopak, nebáť použiť,
  • oboznámia sa so základnými zásadami tímovej spolupráce, rôznymi štýlmi vedenia ľudí a motivačnými nástrojmi, zásadami delegovania vhodnými pre rôzne typy spolupracovníkov, 
  •  vypracujú si zoznam priorít,  
  • Spoznajú ako reagovať na zmeny, prekonať nepriaznivé okolnosti a zvládať zvýšenú záťaž a stres.  

Tréningový program je zostavený tak, aby okrem informačnej a náučnej funkcie prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a tým podporil rast kvality ich profesionálneho i osobného života a motivoval účastníkov k ďalšiemu rozvoju. 

Obsah kurzu

Obsah:

  1. Osobnosť lídra - rozvoj základných personálnych kompetencií lídrov – sebapoznávanie, funkcie a role lídra, jeho kompetencie, právomoci  a zodpovednosť, výzvy, ktoré vedenie ľudí  prináša,  sebauvedomenie si vlastných silných stránok a hodnôt, sebakontrola a  sebamotivácia.

  1. Rozvoj základných sociálnych kompetencií lídrov - efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na pracovisku - základné zásady efektívnej komunikácie, čo podporuje a naopak, čo blokuje našu komunikáciu na pracovisku, ako sa vyhnúť komunikačným chybám, ako zabezpečiť dobré vzťahy na pracovisku, efektívne riešiť konflikty,  spätná väzba a konštruktívna kritika, ako motivovať svojich ľudí, delegovať a budovať tímovú spoluprácu.

  1. Rozvoj osobnej efektivity a Time Management lídra - metódy a procesy plánovania a určovania cieľov,  stanovenia priorít, vypracovanie zoznamu priorít.

  1. Zvládanie stresu a zvýšenie odolnosti pri prekonávaní prekážok a zvládaní zmien. Psychohygiena v pracovnom procese - syndróm vyhorenia a jeho prevencia, možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie sa a nadobudnutie energie a zmiernenie stresu.

Cieľová skupina


Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať