Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (10 hod).

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy potrebnej pre získanie osvedčenia na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami v súlade s novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014.

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami ( 10 hod).

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú sú držitelia osvedčenia na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami povinní absolvovať 1× za 5 rokov resp. podľa prechodných ustanovení Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom od 1.8.2014.

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č.POA: 247/2011/69/1

Cieľová skupina

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Vzdelávací program je určený:

  • pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami praxe v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v platnom znení

Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Vzdelávací program je určený:

  • osobám, ktoré vlastnia osvedčenie na manipuláciu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami v rámci aktualizácie vedomosti v aktualizačnom kurze po 5 rokoch v súlade s NV SR 355/2007 Z.z.

Obsahová náplň

Absolvent kurzov nadobudne potrebné vedomosti na vykonávanie pracovných činností – manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Nadobudne znalosti o povahe a účinkoch jedov, o ich skladovaní, manipulácii a preprave. Získa potrebné vedomosti o hygienických a bezpečnostných opatreniach pri práci s jedmi a ich zneškodňovaní, o ich účinkoch na ľudský organizmus a osvojí si zásady prvej pomoci, ako aj znalosti právnych predpisov a znalosti o technológii práce. Nadobudne odborné predpoklady aplikovať aktuálne legislatívne a odborné požiadavky a zmeny v oblasti práce s toxickými chemickými látkami a zmesami a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do praxe, vrátane informovania zamestnancov.

Termíny kurzov

12.12.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Darina Tresová
tel:
+421 55/671 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 630 *** zobraziť

email:
medison@... zobraziť


Adresa
Moldavská cesta 21/A, Košice, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/671 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 630 *** zobraziť

email:
medison@... zobraziť

web: www.medison-pzs.sk

Adresa
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)