Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (10 hod).

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy potrebnej pre získanie osvedčenia na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami v súlade s novelizáciou Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platnou od 1.8.2014.

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami ( 10 hod).

  • cieľom kurzu je získanie osvedčenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú sú držitelia osvedčenia na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami povinní absolvovať 1× za 5 rokov resp. podľa prechodných ustanovení Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom od 1.8.2014.

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu. Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky č.POA: 247/2011/69/1

Cieľová skupina

Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Vzdelávací program je určený:

  • pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami praxe v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore verejného zdravia v platnom znení

Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami.

Vzdelávací program je určený:

  • osobám, ktoré vlastnia osvedčenie na manipuláciu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami v rámci aktualizácie vedomosti v aktualizačnom kurze po 5 rokoch v súlade s NV SR 355/2007 Z.z.

Obsahová náplň

Absolvent kurzov nadobudne potrebné vedomosti na vykonávanie pracovných činností – manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami. Nadobudne znalosti o povahe a účinkoch jedov, o ich skladovaní, manipulácii a preprave. Získa potrebné vedomosti o hygienických a bezpečnostných opatreniach pri práci s jedmi a ich zneškodňovaní, o ich účinkoch na ľudský organizmus a osvojí si zásady prvej pomoci, ako aj znalosti právnych predpisov a znalosti o technológii práce. Nadobudne odborné predpoklady aplikovať aktuálne legislatívne a odborné požiadavky a zmeny v oblasti práce s toxickými chemickými látkami a zmesami a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do praxe, vrátane informovania zamestnancov.

Termíny kurzov

17.04.2018
23.05.2018
05.06.2018

Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 10 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Darina Tresová
tel:
+421 55/671 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 630 *** zobraziť

email:
medison@... zobraziť


Adresa
Letná 45, 040 01 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/671 27 *** zobraziť

mobil:
+421 905 630 *** zobraziť

email:
medison@... zobraziť

web: www.medison-pzs.sk

Adresa
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)