KURZY MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA PRE ZAČIATOČNÍKOV a POKROČILÝCH (od 139 eur)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie odborných vedomostí pre samostatné a kvalifikované vedenie mzdovej a personálnej agendy vrátane spracovania jej dokumentácie.

Kurzy sa konajú v Bratislave a podľa záujmu sa otvárajú aj v Trnave, Trenčíne a v Banskej Bystrici (záujem o miesto konania je potrebné uviesť v prihláške). Na kurze obdržíte praktické študijné skriptá príručku mzdového účtovníctva (cca. 100 strán) so zrozumiteľným výkladom k problematike a s množstvom príkladov. Súčasťou kurzu je prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe a v prípade záujmu aj odporúčania na kúpu vhodného informačného systému na spracovanie mzdového účtovníctva. Na kurze si je možné za zvýhodnenú cenu zakúpiť odbornú publikáciu „Mzdy profesionálne“.

KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV:

 • získanie základov personálnej práce – povinnosti pri nástupe/počas trvania práce/pri výstupe zamestnanca
 • spracovanie potvrdení a výkazov, ktoré sú určené pre poisťovne, daňový a štatistický úrad
 • na konkrétnych príkladoch sa účastníci naučia vypočítať hrubú a čistú mzdu, príplatky, odvody na zdravotné a sociálne poistenie, daň a vykazovanie týchto mzdových veličín do povinných inštitúcií
 • získanie informácií z oblasti pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, z oblasti zdaňovania príjmov a štatistického vykazovania

KURZ PRE POKROČILÝCH: Máte záujem si zaktualizovať a rozšíriť vedomosti o mzdovej problematike? Diskutovať o sporných prípadoch v praxi? Nájsť odpovede na vami zozbierané otázky? Kurz pre pokročilých je určený:

 • pre absolventov kurzu mzdového účtovníctva pre začiatočníkov
 • pre pokročilých mzdových účtovníkov, ktorí sa chcú utvrdiť v doterajších znalostiach, a zároveň sa zorientovať v „spleti“ neustálych legislatívnych zmien

Cieľová skupina

Kurzy sú určené pre mzdových účtovníkov, personalistov, zamestnancov, ale aj pre „úplných“ začiatočníkov, ktorí sa chcú mzdovými účtovníkmi stať.

Kurz prebieha v menších skupinkách s veľkým priestorom na diskusiu, a v školiacom priestore, ktorý je vybavený modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno). Súčasťou kurzu je množstvo praktických príkladov a prezentácia spracovania mzdovej agendy v mzdovom programe.

Obsahová náplň

PROGRAM KURZU PRE ZAČIATOČNÍKOV (cena: 169 eur + DPH)

1. Úvod do problematiky

 • hlavný pracovnoprávny predpis (Zákonník práce)
 • základné pojmy v personálno-mzdovej agende
 • výpočet hrubej a čistej mzdy
 • výpočet príplatkov za prácu vo sviatok, za nadčas, za nočnú prácu, za pracovnú pohotovosť
 • výpočet nároku na dovolenku, výpočet dovolenkového priemeru
 • výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • praktické príklady

2. Zdravotné a sociálne poistenie

 • povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
 • postup pri registrácii zamestnancov do poisťovne
 • výpočet odvodov a sadzby na poistné
 • výnimky z platenia poistného
 • vykazovanie údajov zamestnávateľom (vyplňovanie tlačív)
 • praktické príklady

3. Zdaňovanie príjmov zamestnancov

 • registračné povinnosti zamestnávateľa u správcu dane
 • určenie zdaniteľného príjmu zamestnanca
 • uplatnenie daňových úľav zamestnanca
 • výpočet preddavku na daň a priznanie daňového bonusu
 • praktické príklady

PROGRAM KURZU PRE POKROČILÝCH (cena: 149 eur + DPH)

1. Výpočet a vykazovanie poistného na zdravotné a sociálne poistenie

 • výpočet poistného u príjmoch z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti
 • výpočet poistného z príjmu plynúceho z dohody o brigádnickej práci študentov
 • príjem počas materskej a rodičovskej dovolenky a odvod poistného
 • osobitosti pri výpočte poistného u osôb s nárokom na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ktoré súčasne vykonávajú zárobkovú činnosť
 • výpočet poistného pri nepravidelných príjmoch
 • praktické príklady

2. Zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia

 • druhy zrážok zo mzdy
 • mechanizmus výpočtu zrážok
 • nepostihnuteľné sumy a tretinový systém
 • poradie pri výkone zrážok
 • osobitný postup pri výkone zrážok u poberateľov dôchodkových dávok
 • praktické príklady

3. Cestovné náhrady

 • základné pojmy
 • náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste
 • vyúčtovanie náhrad, lehoty a zaokrúhľovanie
 • splatnosť náhrad a posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste
 • praktické príklady

4. Pracovný čas a jeho rozvrhnutie

 • definícia pracovného času
 • jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka
 • rovnomerné a nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • konto pracovného času

5. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
 • uplatňovanie daňových úľav zamestnanca
 • nárok na daňový bonus
 • vyplňovanie daňových tlačív
 • vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi
 • vzorce a príklady na výpočet ročného zúčtovania

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov

09:00 – 11:00 prednáška

11:00 – 11:30 obed

11:30 – 15:00 prednáška

Lektor: Ing. Iveta Matlovičová

Dlhoročná odborníčka na problematiku mzdového účtovníctva a personalistiky. Vedie odborné kurzy a legislatívne semináre v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a v pracovnoprávnej oblasti s priamym dopadom na vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy. Je autorkou odborných článkov a úspešnej publikácie Mzdy profesionálne a Dovolenka. Ako metodik miezd a personalistiky sa venuje vývoju a legislatívnej podpore mzdových a personálnych informačných systémov.

Termíny kurzov

09.10.2017 - 10.10.2017

Bratislava - kurz pre pokročilých

Prihlásiť sa
11.11.2017 - 12.11.2017

Bratislava - kurz pre pokročilých

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
email:
info@... zobraziť


Adresa
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava a podľa záujmu v Trnave, v Trenčíne a v Banskej Bystrici

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 751 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)