DETAIL KURZU

Školenie obsluhy motorových vozíkov VZV - Teoretická príprava – formou e-learningu cez počítač

Od:

IMV, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami z oblasti BOZP, technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení a pripraviť ich na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti

Teoretická príprava

Obsah – učebný plán

  • Náuka o konštrukcii
  • Náuka o prevádzke
  • Pravidlá cestnej premávky
  • Základy BOZP
  • Poskytovanie prvej pomoci a resuscitácie

Praktická príprava

Obsah – učebný plán – osobitné požiadavky

  • Denná kontrola
  • Prevádzka vozíka
  • Manipulácia
Obsah kurzu

Školenie vykonáva inštruktor – lektor motorových vozíkov Marián Hudec. Aktívnym školiteľom obsluhy motorových vozíkov je od roku 2006. Školenia obsluhy motorových vozíkov vykonávame na základe udelenej akreditácie Národným inšpektorátom práce, číslo oprávnenia VVZ-0067/1306.1 Ško­lenia, teóriu ako aj prax vykonávame v Bratislave na Hrachovej ulici č. 4 a v priestoroch objednávateľa.

Cieľová skupina

Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov poverených obsluhou motorových vozíkov so základnými znalosťami BOZP, technologických požiadaviek a prevádzkyschopnosti týchto zariadení.

Certifikát Preukaz obsluhy podľa normy STN 26 8805 akceptovaný v EU Opakované školenie po 12 mesiacoch

Kontaktná osoba

Marián Hudec
+421 905 897 198
anna.hudecova@vzv-skolenia.sk

Hodnotenie
Organizátor