Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom programu je vrátiť sa zrýchlenou formou k základom nemeckého jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom nemčina. Absolvovaním kurzu sa účastníkom podarí obnoviť, resp. ďalej budovať svoje kompetencie v hovorovom a písomnom štýle.

Obsah kurzu

Obsah programu nemeckého jazyka na vstupnej úrovni účastníkov A2  sa zameriava na osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach stretávanie sa s novými ľuďmi, telefonovanie, objednanie ubytovania a jedla, nákupy a trávenie voľného času. Podstatný čas vyučovania je venovaný osvojeniu stratégií posluchu a práci s vypočutými s informáciami. Obsah programu nemeckého jazyka na vstupnej úrovni účastníkov B1 sa zameriava na základné a najfrekventovanejšie výrazy a vedie k orientácii v základných komunikačných situáciách. Obsah programu pomáha rozvíjať základné zručnosti a stratégie potrebné na úspešné zvládnutie jednoduchej ústnej a písomnej komunikácie. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Tieto situácie budú  analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu a odstránenie gramatických a významových nepresností. Čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie v žánroch - ponuky práce, životopisy, formuláre, články v novinách a časopisoch, zákony a nariadenia. Písanie bude sústredené na nasledovné písomné útvary - zostavenie životopisu zodpovedajúceho európskym a medzinárodným normám,  napísanie motivačného listu a žiadosti na účasť vo výberovom konaní, písanie súkromných emailov, pracovných emailov, vyplnenie formulárov a vypracovanie krátkych správ.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú záujemcovia na úrovni najmenej A2 SERR najviac B1 SERR, vstupným testom utvárame homogénne skupiny

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Kontrišová
+421 911 730 099
barbora.kontrisova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor