Detail kurzu

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY: Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - ONLINE cez ZOOM

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO) je organizovaná pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania aktualizačnej odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany. 
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO) sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. 
Cieľom Aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Overovanie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany (informácie z www.minv.sk)

Overenia odbornej spôsobilosti sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany vo vymedzenom rozsahu a to najneskôr do 6 mesiacov od skončenia odbornej prípravy, pričom absolvovanie odbornej prípravy sa preukazuje potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre technika požiarnej ochrany platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.

Ak technik požiarnej ochrany absolvuje odbornú prípravu a požiada o overenie odbornej spôsobilosti počas platnosti osvedčenia, považuje sa na účel overenia za osobu s odbornou spôsobilosťou aj po zániku platnosti osvedčenia, najviac však na 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany sa podrobuje raz za päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie keď sa fyzická osoba považovala za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti.

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015 novela č. 9/2018.

1.    Prihlasovanie

 • fyzická osoba sa prihlasuje písomne na miestne príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru; miestna príslušnosť sa určuje podľa trvalého bydliska uchádzača,
 • technik požiarnej ochrany po ďalšej príprave musí doručiť svoju prihlášku v čase platnosti svojho osvedčenia,
 • vzor prihlášky je uvedený v dokumentoch na stiahnutie.

2.    Doklady na overovanie

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,
 • overená fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy,
 • overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov, vzor je uvedený v dokumentoch na stiahnutie.

3.    Overovanie

 • overovanie sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú písomne zriaďuje ten, kto vykonáva overovanie,
 • overovanie pozostáva z písomnej časti (formou testu obsahujúcich 50 otázok) a z ústnej časti (zodpovedanie troch otázok),
 • po úspešnom vykonaní overovania a po zaplatení správneho poplatku kolkovou známkou je vydané uchádzačovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti 5 rokov,
 • ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať,
 • ak žiadateľ svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní a nepreukáže dôvod neúčasti, posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.

Za každé vykonanie overenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 82,50 € a za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany sa platí správny poplatok v hodnote 6,50 €, ktoré sú možné uhradiť: prostredníctvom elektronického kolku v platobnom systéme s názvom E-KOLOK alebo zakúpením kolkov v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty a. s., ktoré sú zverejnené na http://www.elektronickekolky.sk/ alebo http://www.posta.sk/.

Obsah kurzu

Kurz sa uskutoční cez Zoom - Ak si ešte potrebujete aplikáciu otestovať: https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Navod/zoom-test.pdf

Na kurz sa môžete pripájať od pondelka do stredy od 08:00 hod. Lektor začne prednášať presne o 08:10 hod.

Po kliknutí na link sa presuniete do čakacej miestnosti, kde Vám potvrdíme prístup na videokonferenciu.

Odporúčame mať vypnutý mikrofón (zaznamenáva okolité šumy) zapnúť mikrofón iba v prípade kladenia otázok.

Vaše otázky môžete písať aj do chat okienka na, ktoré Vám lektor odpovie.

Z kurzu sa neodpájajte. Ak potrebujete odbehnúť alebo lektor dá prestávku, tak len vypnite kameru a mikrofón.
Nezabudnite pri prihlásení uviesť svoje meno a priezvisko.

Učebné materiály, vypracované testové otázky aj ústne otázky spolu s pokynmi na prihlásenie sa na skúšku na KRHaZZ podľa adresy Vášho bydliska Vám pošleme v deň začatia kurzu aj ďalšie pokyny k vydaniu osvedčenia bez časového obmedzenia na Váš e-mail.
Platba 162 € s DPH (135 € bez DPH) VS: 1112103/4 je možná prevodom na účet (fakturačné údaje Vám posielame v prílohe tohto e-mailu do poznámky môžete dať meno účastníka), zálohovou faktúrou, faktúrou vystavenú na obchodnú spoločnosť alebo živnostníka po skončení odbornej prípravy so splatnosťou 14 dní alebo na základe Vami vystavenej objednávky.

Podpísanú prezenčnú listinu budeme potrebovať, aby ste si vytlačili a po skončení aktualizácie nám poslali poštou na: Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava spolu s originálom osvedčenia bez časového obmedzenia, aby sme Vám ho zozadu opečiatkovali. Zároveň budeme potrebovať, aby ste nám poslali spätne naskenované Vaše osvedčenie spolu s aktuálnymi údajmi na Vás: titul, meno priezvisko, dátum narodenia a adresa Vášho trvalého bydliska - je to nevyhnutné na vydanie potvrdenia o aktualizácií technikov požiarnej ochrany.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BONUS : Účastníci obdržia materiály s aktuálnymi predpismi.

Cieľová skupina

Fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany sa podrobuje raz za päť rokov pravidelnému overovaniu odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po treťom získaní odbornej spôsobilosti, ktorý zároveň vykonával činnosti technika požiarnej ochrany najmenej desať po sebe nasledujúcich rokov, je bez časového obmedzenia; do obdobia desiatich po sebe nasledujúcich rokov sa započítava aj obdobie keď sa fyzická osoba považovala za osobu s odbornou spôsobilosťou na účel overenia odbornej spôsobilosti.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Vzdelávanie
0911 775 600
vzdelavanie@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor