Detail kurzu

KURZ - ľudských zdrojov HR | manažment, výber, rozvoj zamestnancov...

Z&T PRO Solutions s.r.o.

Popis kurzu

                                                                           HR / Manažment/ Marketing 


Oddelenie ľudských zdrojov má mnoho rôznych procesov ako napr. výber kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké benefity, firemná kultúra, komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach. Naučíte sa, ako efektívne postupovať pri riešení konkrétnych problémov z  praxe.

Zahŕňa to najmä vedenie personálu, podmienky zamestnania, výber personálu, školenie, umiestnenie personálu, pracovný postup a sociálnu starostlivosť. Taktiež Tipy z praxe - s čím sa HR oddelenia v tomto projekte môžu stretnúť, aké sú najčastejšie otázky ako napr.  (hodnotiace rozhovory v práci manažéra a jeho kritické myslenie)

Miesta a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, aj v prípade ak sa jedná o online-školenie (termíny sú orientačné).

Obsah kurzu

Čo Vás naučíme?

 Dozviete sa všetko o HR personalistike:

- procesy riadenia celopodnikového vzdelávania, na čo sa zamerať v príprave rozvojových programov, ako realizovať ich efektívnosť, a ktoré čísla sa oplatí sledovať pri hľadaní zmyslu a prínosov vzdelávacieho procesu. 

- spoznáte spôsob ako nestrácať talentovaných a kvalifikovaných ľudí, ako si udržať ich lojalitu a čo urobiť pre udržanie na pozícií kľúčového pracovníka. 


1) VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV

 •  ako získať podporu pre vzdelávanie zamestnancov u vedenia spoločnosti,
 •  objektívne zdôvodnenie investícií do rozvoja zamestnancov,                                                                                               doporučené aktivity pre zlepšenie účinnosti procesu vzdelávania,
   ako viesť komunikáciu s externými dodávateľmi služieb
   hodnotenie skutočného dopadu vzdelávacích programov do firemnej praxe,
   sledovanie nákladov vzdelávacieho procesu - HR Scorecards, riadenie výkonnosti, controlling vzdelávania


2) MANAŽMENT 

 • vedieť odhadnúť, a zvoliť správne pomôcky pri práci s ľudmi
 • ako spolupracovať s riaditeľmi a manažérmi jednotlivých divízií pri riešení personálnych otázok
  budovanie systému prípravy budúcich leadrov,
  identifikácia kľúčových pozícií od nižších úrovní riadenia,
  zaistenie podpory zo strany top manažérov,
  prečo zavádzať talent management, audit, vytipovanie a rozvoj talentov
  rozvoj vodcovských zručností,
  ako si udržať lojalitu talentovaných zamestnancov,
  zladenie pracovnej klímy s talentovanými zamestnancami,
  plánovanie a príprava - výberový proces pre pozície v strednom a vyššom manažmente 
  monitorovanie programu riadenia talentov


3) RECRUITMENT

 • plánovanie ľudských zdrojov, plánovanie potreby a využitie ľudských zdrojov, interný a externý trh práce + ako aktívne osloviť kandidátov (LinkedIn, profesia)  odporúčaná forma „hiringu" mentorov a mentorovaných z vnútorných radov
 • proces recruitmentu, akú stratégiu zvoliť pri nábore, aké sú top výberové kritériá a náborové metódy,
  plánovanie náboru a výberu, interný nábor a ich väzba na talent manažment,
  externý personálny marketing, výhody a nevýhody personálnych agentúr,
  executive search, assessment centrá, simulácia a vytváranie prípadových štúdií, psychologické testy,
  výbery zamestnancov firemnou kultúrou


4) INTERVIEW SKILLS A HODNOTENIE

 • príprava na pohovor a stanovenie kritérií v súlade s obsadzovanou pozíciou, stanovenie prezentačných cieľov, zvoliť stratégiu na ich dosiahnutie v súlade so svojím osobným brandingom
 • rola pohovorujúceho, postup efektívneho pohovoru, ako sa pýtať a ako si overiť znalosti kandidátov,
  hodnotenie - ako zaznamenávať výstupy z pohovoru, ako hodnotiť uchádzača a ako dávať spätnú väzbu,
  využitie diagnostických metód pri výbere
  praktické modelové situácie a ukážky pohovovrov prípadové štúdie a filmové ukážky5) POSTAVENIE A PLÁNOVANIE HR CONTROLLINGU

 • - tvorba a aktualizácia interných smerníc , náročné výzvy mentoringových projektov vo firemných prostrediach
 • - informácie o pracovných zmluvách, príprava dodatkov k zmluvám, vedenie personálnej agendy
  - posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu
  - ako sa naučiť realizovať controllingový prístup pre oblasť ľudských zdrojov
  - plánovanie HR controllingu vo firme


6) NÁSTROJE HR CONTROLLINGU

 • HR controlling v rámci controllingu firmy,
  práca s personálnymi štatistikami a ukazovateľmi,
  personálny audit,
  personálny controlling a náklady,
  ekonomická analýza a HR,
  práca s personálnym rozpočtom,
  efektivita HR procesov a ich analýza,
  implementácia personálneho controllingu,
  kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov,
  nastavenie a tvorba HR ukazovateľov,
  HR ukazovatele strategické,
  procesov a činností,
  voľba KPI a rozpoznanie pravých ukazovateľov,
  prepojenie HR KPI s HR stratégiou a využitím benchmarkingových dát

7) ZVYŠOVANIE EFEKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV

 • hodnotenie výkonu zamestnancov,
  účinné riadenie personálnych nákladov a ich optimalizácia (plánovanie, nábor a výber, riadenie pracovného výkonu,
  odmeňovanie a zamestnanecké výhody, vzdelávanie),
  hodnotenie investícií do náborov a ich kľúčové ukazovatele,
  controlling personálneho rozvoja,
  vyhodnotenie účinnosti vynaložených investícií do vzdelávania


Kurz  je vedený priateľským interaktívnym spôsobom podľa analýzy a potrieb zákazníka ale predovšetkým zameraný na prax a jeho využitie v reálnom živote. Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, buď priamo v našich priestoroch prevádzky alebo prípadne aj u zákazníka.Cieľová skupina

 • študenti s ukončeným odborného alebo vysokoškolského vzdelania
 • manažéri, lektori a školitelia, ľudia v oblasti ekonómie a ľudských zdrojov
 • osoby (zamestnaní alebo nezamestnaní), ktorí sa chcú uplatniť v profesii.
 • osoby ktorú chcú rozšírenie kvalifikácie v spomínaných odboroch a radi by získali nové a prehĺbili svoje poznatky a skúsenosti
 • pre tých, ktorí chcú začať podnikať ako SZČO


Ak máte záujem o akreditovaný kurz, je potrebné to ohlásiť vopred nakoľko cena a priebeh školenia je odlišný. V prípade zrušenia účasti sa účtujú storno poplatky!

Miesto a termín školení dokážeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, (termíny sú úplne flexibilné) buď priamo v našich priestoroch alebo u vás. 
Certifikát Prihlásenie na kurz prebieha online, platbu je možné realizovať online platbou, prevodom na účet, alebo vkladom na účet. V prípade záujmu o vystavenie osvedčenia poskytujeme možnosť za doplatok k sume školenia. Poznámka k cene

Rezervácia miesta na kurze je možná len po úhrade plnej sumy za kurz. Bez úhrady zálohovej faktúry nie je možné miesto na kurz rezervovať!

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať