Detail kurzu

Projektový manažment

Academia Istropolitana Nova

Popis kurzu

Chcete financovať svoje zámery z európskych fondov v najbližších rokoch? Absolvujte vzdelávací program PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV, ktorý je postavený na praktickej príprave projektov už počas školenia. Vzdelávací program ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu metódou logickej matice a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov.

Cieľom programu je:

  • zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
  • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
  • osvojiť si princípy projektového riadenia pre zefektívnenie manažmentu práce, aj pre osobný rozvoj
Vzdelávací program je výnimočný tým, že spája teóriu s praxou. Účastníci vzdelávania vypracovávajú na základe aktuálnych výziev vlastné projektové zámery pod vedením lektorky.

Obsah kurzu

Modul A/ Príprava projektového zámeru ( cca 22 hod.)

Programové obdobia 2014-2020 a 2021-2027

Čo je projekt, parametre projektu, vzťah projekt-program-politika, programovanie, projektový cyklus.

Fázy projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, analýza problémov, analýza cieľov a stratégií, analýza potrieb, analýza rizík.

Fázy projektu – fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logickej matice – stanovenie indikátorov, príprava plánu aktivít formou Ganttovej schémy a formou pracovných balíkov, príprava rozpočtu.

Zostavenie projektovej žiadosti a podanie žiadosti online (ITMS portál).

Hodnotiace a výberové kritéria projektov.


Modul B/ Implementácia a manažment projektu (cca 16 hod.)

Zmluva o NFP s riadiacim orgánom.

Manažment projektu, projektový tím.

Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov.

Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, monitorovacie stretnutia pri medzinárodných projektoch, príprava monitorovacích správ, kontrola projektu RO na mieste.

Vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb.

Informovanosť a komunikácia o projekte, diseminácia výsledkov projektu, ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu.

Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia.

Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch.

Cieľová skupina


Vzdelávací program je zacielený na manažérov a administrátorov projektov, finančných manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí sa zaoberajú prípravou a implementáciou európskych projektov, menovite na:

projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa;

riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov;

vysokoškolských učiteľov zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov;

pracovníkov samospráv v projektových oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy;

na manažment v malých a stredných podnikoch;

vo všeobecnosti na každého záujemcu, ktorý chce rozvíjať svoje osobné kompetencie v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti a osvojiť si metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti.

Vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté materiály vrátane prezentácie a občerstvenie počas kurzu.

Kontaktná osoba

Zuzana Štefániková
+421 910 128 776
zuza.stefanik@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor