Detail kurzu

VIDEOŠKOLENIE Obojsmerná komunikácia(OBK) so správcom dane od 1.1.2022 a novela daňového poriadku od 1.1.2022

sféra, a.s.

Popis kurzu

Ako má komunikovať daňový subjekt a Finančná správa? Ako sa zmenil daňový poriadok od 1.1.2022? Odpoveď na tieto otázky nájdete na našo VIDEOŠKOLENÍ. 

V prípade zakúpenia VIDEOŠKOLENIA Vám budú doručené materiály a link, na ktorom je možné videoškolenie sledovať.

Obsah kurzu

Program: 

1. Obojsmerná komunikácia (OBK)
- Doručovanie dokumentov z Finančnej správy daňovým subjektomod 1.1.2022 iba elektronicky (zákon č. 305/2013 Z. z.)
- Komunikácia zo strany FS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) nie prostredníctvom portálu FR SR
- Neplatnosť dohôd na doručovanie cez ÚPVS
- EÚD - elektronický úradný dokument, ktorý vznikol podľa pravidiel o informačných technológiách vo verejnej správe ...
- POZOR: Fikcia doručenia- elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota
- Sprístupnenie spisu daňového subjektu v elektronickej podobe (eSpis) na portáli FS
- Daňový spis - súbor všetkých neelektronických a elektronických registratúrnych záznamov o daňovom subjekte
- eSpis - technický prostriedok na portáli FS, prostredníctvom ktorého sa sprístupnia elektronické dokumenty z daňového spisu, ktorých sprístupnenie je v súlade so zákonom

2. Novela daňového poriadku
- Možnosť správcu dane vykonať na účely dokazovania spoločné úkony; skrátenie kontroly, hospodárnosť
- Možnosť vypočuť svedka alebo znalca prostredníctvom digitálnych technológií
- Zavedenie nových zoznamov nadväzne na inštitút ručenia na DPH a index daňovej spoľahlivosti
- Zníženie poplatku za záväzné stanovisko
- Zrušenie registračných kartičiek
- Úprava momentu zániku nedoplatku pri „osobnom bankrote“
- Úprava ukladania sankcií nadväzne na zákon o konkurze a reštrukturalizácii
- Index daňovej spoľahlivosti – kritériá, určenie, bonusy a malusy
- Diskvalifikácia fyzických osôb

Hodnotenie
Organizátor