Detail kurzu

Školský podporný tím v multidisciplinárnej spolupráci

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Cieľom webinára je predstaviť jeden z možných modelov zapojenia aktérov školskej komunity do multidisciplinárnej spolupráce ŠPT. 

Obsah kurzu

Ústrednou časťou modelu sú:
1. realizovanie inkluzívnych procesov podľa Školského vzdelávacieho programu
2. tvorba IVVP.

Webinár prináša Inštitút dialogických praxí spolu s Inklucentrom cez optiku postmoderných prístupov.

Lektorky: 

Oľga Okálová

Lenka Martinkovičová

Veronika Luksa
Cieľová skupina

  • všetci aktéri školskej komunity – pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci škôl, rodičia, žiacki ambasádori, peer konzultanti, laickí poradcovia, terapeuti, vysokoškolskí a treťosektoroví pracovníci, a pod…
  • externé multidisciplinárne tímy ako napr.: tímy reedukačných, resocializačných, nízkoprahových a komunitných centier, centier pre deti a rodiny, CVI, LVS, CPPPaP, CŠPP a iné.
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor