PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ (akreditované školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci akreditovaného školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti, ktorú vykonajú na záver školenia.

Cieľová skupina

Organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Obsahová náplň

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie

Metódy: výkladovo-ilustratívne, dialogické, odborný štruktúrovaný výklad, prednáška, riešenie konkrétnych príkladov a modelových situácií

Časový rozsah: 10 vyuč. hodín

Program:

  • Právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
  • Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
  • Toxikológia
  • Zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE NA PRÁCU S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI.

UPOZORNENIE: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nasledovné správne poplatky: 30 € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie o odbornej spôsobilosti, 20 € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave organizuje V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Typ a platnosť osvedčenia:
**Na základe protokolu o vykonanej skúške vydá príslušný RÚVZ osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a prípravkami.**

Termíny kurzov

26.09.2017

od 8:30 hod. do 15:30 hod.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil:
+421 948 259 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť


Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 259 *** zobraziť

mobil:
+421 948 321 *** zobraziť

email:
kurzy.tt@... zobraziť

web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28, Trnava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)