Detail kurzu

MASÉRSKE SLUŽBY - WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉR, akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka. Ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka. Chápe a vie vysvetliť fyzikálne, biochemické a biologické princípy fungovania procesov v ľudskom tele. Ovláda zásady poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a topení. Ovláda administratívne práce spojené s chodom wellness zariadenia, vodného sveta a relaxačného centra. Pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní. Má prehľad v moderných trendoch pri saunových ceremoniáloch. Ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy. Pozná jednotlivé techniky masáží(trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela. Základné hmaty využívané pri masážach vie rozdeliť podľa mechanizmu, prevedenia a účinku. Ovláda smer masáže, postup a správny čas trvania masáže.

Obsah kurzu

Odborné témy:

  • Zásady hygieny a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach
  • Prevádzka wellness zariadenia, sauny, vodného sveta, relaxačného centra
  • Zásady prvej pomoci
  • Základy komunikácie a administratívne úkony v masérskych službách
  • Funkčná anatómia a fyziológia človeka
  • Masáž, druhy manuálnej masáže, masérske služby
  • Saunovanie
  • Zážitkové saunovanie, saunové ceremoniály
  • Wellness zariadenia, vodný svet, relaxačné centrá

**Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. **

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie.

Spôsob ukončenia kurzu: písomný test + ústna skúška + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 320 vyuč. hod.

Výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2× až 3× týždenne v poobedných hodinách, cca. od 15:30 hod. do 19:00 hod.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.*

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore a majú záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti wellnes pracovníka – masérske služby.

Pri otvorení kurzu, je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti wellness pracovníka – maséra. Potvrdenie Vám za poplatok vystaví Váš obvodný lekár.

Certifikát **Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**
Hodnotenie
Organizátor