Detail kurzu

AKTUALIZÁCIA ELEKTROTECHNIKOV §21, §22, §23, §24, akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických, oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení. Vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia. Podmienkou na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP je predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a v prípade, ak sa držiteľ osvedčenia zúčastnil v minulosti AOP, tiež potvrdenie o poslednej aktualizačnej odbornej príprave.

Obsah kurzu

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 4 ustanovil povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP. V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti: § 21 – elektrotechnik, § 22 – samostatný elektrotechnik, § 23 – elektrotechnik na riadenie činnosti a §24 – revízny technici.

Časový rozsah: 8 vyuč. hod.

Pre absolvovanie kurzu je potrebné priniesť na otvorenie kurzu fotokópiu lekárskeho posudku, resp. kópiu zdravotnej spôsobilosti na výkon elektrikára (VTZE).

Akreditovaný kurz.

Pre absolvovanie kurzu je potrebný lekársky posudok, resp. zdravotná spôsobilosť na výkon elektrotechnika.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré vlastnia osvedčenie § 21, §22, §23, §24 a od dátumu vydania osvedčenia uplynie 5 rokov alebo v minulosti absolvovali AOP a uplynie 5 rokov, musia AOP znovu absolvovať vždy najneskôr do piatich rokov. V prípade, ak si osvedčenie neaktualizujú stráca platnosť. Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z.

Aktualizácia osvedčenia, povinnosť každých 5 rokov, inak osvedčenie stráca platnosť.

Certifikát **Absolventi obdržia potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy s uvedením dátumu jej vykonania.**
Hodnotenie
Organizátor