Detail kurzu

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA POŽIARNYCH TECHNIKOV, akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Oboznámiť poslucháčov s predpismi o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti a na konkrétnych príkladoch aplikovať praktické použitie jednotlivých ustanovení predpisov v praxi v priebehu ďalšej odbornej prípravy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých tematických blokoch. Kurz je realizovaný prezenčnou formou.

Obsah kurzu

Program:

  1. Novely a zmeny právnych predpisov z oblasti požiarnej ochrany, zákon o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy súvisiace s predmetom ich činnosti
  2. Organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi, základy procesov horenia a hasenia
  3. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
  4. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácia s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  5. Funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov atď.

Časový rozsah kurzu: 32 vyuč. hod. (4 dni)

Kurz organizujeme v spolupráci s lektormi z KRHaZZ v Trnave

Akreditovaný kurz.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Požiarni technici, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.

Certifikát **Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní ďalšej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany.**
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať