Detail kurzu

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Kvalifikačný kurz bezpečnostných technik.

Pripraviť absolventov kurzu do praxe bezpečnostných technikov a po úspešnom zložení záverečnej skúšky vydať osvedčenie na výkon funkcie bezpečnostného technika.

Obsah kurzu

Stručný učebný plán:

  • Úloha a postavenie bezpečnostného technika v praxi, zákony, vyhlášky, predpisy, normy BOZP.
  • Aplikácia zákonov na jednotlivé oblasti pôsobenia: stavebníctvo, priemysel, kancelária, logistika, školstvo, environmentálna oblasť a iné.
  • Výkon verejného zdravotníctva, determinantov zdravia pri práci.
  • Osobitné požiadavky podľa právnych predpisov nadväzujúcich na ZP, Zákon o BOZP a vybrané dokumenty MOV a EÚ.
  • Požiadavky platných predpisov na technické zariadenia elektrické, zdvíhacie, plynové a tlakové atď.

Spôsob ukončenia kurzu: písomný test a ústna skúška.

Časový rozsah kurzu: 176 hod., 4 × 5 dní v obtýždňových blokoch (týždeň výučba / týždeň voľno), v pracovné dni od PO do PIA, od 8:30 do 14:00 hod. Účastníci v cene kurzu získajú učebný materiál.

V kurze prednáša 7 lektorov, našou prioritou je kvalita vzdelávania. Vzdelanie považujeme za hodnotu. Uvedomujeme si dôležitosť funkcie bezpečnostných a požiarnych technikov. Našou snahou je odovzadať Vám vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré v praxi oceníte.

Absolventi získajú potvrdenie o ukončení kurzu bezpečnostného technika. Vzdelávanie je dvojkrokové, čiže absolventi získajú potvrdenie, ktoré je potrebné k preskúšaniu a získaniu osvedčenia BT na NIP SR. Osvedčenie bezpečnostného technika vydáva po úspešne absolvovanej skúške NIP SR na neurčitý čas, bezpečnostný technik je však povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia aktualizačnú odbornú prípravu. 

V oblasti výchovy bezpečnostných a požiarnych technikov máme dlhoročnú skúsenosť a tradíciu. Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

POZOR V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • ZÁKLADNÝ KURZ TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 120 hod.
  • ĎALŠIA PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY, 32 hod.
  • AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV, 16 hod.
  • ŠKOLENIE ELEKTROTECHNIKOV, 27 hod.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629, 0948/321 982 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Cieľová skupina

V zmysle zákona 508/2009 Z. z. o BOZP môžu odbornú spôsobilosť bezpečnostného technika získať len fyzické osoby s úplným stredným vzdelaním.

Certifikát POTVRDENIE BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA - dvojkrokové vzdelávanie, potvrdenie je potrebné na získanie osvedčenia BT na NIP SR. Poznámka k cene

ZĽAVA 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Hodnotenie
Organizátor