Detail kurzu

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY (fyzická aj online účasť)

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver obdžia potvrdenie o absolvovaní „Základnej dobornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO. Rozsah prednášok je v zmysle § 33 písm. vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z minimálne 120 hodín a podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Obsah kurzu

Obsah kurzu je daný schváleným projektom a oprávnením vydaným MV SR- Prezídiom HaZZ Bratislava. Absolventi trojtýždňového kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré je potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie. Kurz prebieha formou týždňových sústredení s týždňovými prestávkami.(120 hod­.)

Termíny kurzu sú nasledovné:

10.10. – 14.10.2022

24.10. – 28.10.2022

07.11. - 11.11.2022

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú vykonávať činnosť technikov požiarnej ochrany a doposiaľ nemajú potrebnú kvalifikáciu.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie
Organizátor