Interný audítor podľa normy ISO/TS 16949:2009

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom je získanie teoretických znalostí a základných praktických zručností potrebných pri vykonávaní interných auditov podľa požiadaviek normy ISO/TS 16949. Prvý deň je zameraný na porozumenie toho, ako zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle na splnenie požiadaviek normy ISO/TS 16949. Druhý deň je venovaný interným auditom, ich účelu, spôsobu plánovania, prípravy a vedenia auditu. Kurz je zakončený záverečným testom. Kurz je možné absolvovať ako celok ukončený osvedčením alebo absolvovať iba prvý deň, čo je vhodné na oboznámenie sa s normou, požiadavkami a spôsobom implementácie a udržiavania systému.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre manažérov spoločností, interných audítorov, pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí sa chystajú zaviesť alebo udržiavať systém manažérstva kvality podľa normy ISO/TS 16949, dodávateľov pre automobilový priemysel.

Obsahová náplň

  • Úvod kurzu – predstavenie
  • História ISO/TS 16949
  • Štruktúra a požiadavky ISO/TS 16949
  • Audity podľa normy ISO 19001 – zásady auditu, riadenie programu auditov, vykonávanie auditu, spôsobilosť a hodnotenie audítorov
  • Komunikácia pri audite
  • Typy auditov vykonávaných v organizáciách v automobilovom priemysle – systémový audit, procesný audit, audit produktu
  • Prípadové štúdie, zaznamenávanie nezhody
  • Záverečný test
  • Vyhodnotenie a záver kurzu

Lektor:
Ing. František Dulák, Dana Smolcová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

25.10.2016 - 26.10.2016

uzávierka termínu 18.10.2016 (Košice)

Prihlásiť sa
14.11.2016 - 15.11.2016

uzávierka termínu 07.11.2016 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Letná 27, 04001 Košice