Detail kurzu

Time management pokročilo - vysoká produktivita a efektivita /skupina (2 DNI) aj ON-LINE

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Živé akcie a COVID-19 

Naďalej vedieme i tréningy a koučovacie stretnutia OSOBNE - avšak len s individuálnym prístupom "One to One". 

Skupinové stretnutia v tieto dni realizujeme cez on-line médiá, formou interaktívnych on-line stretnutí, pre vzájomnú podporu a ďalší rast.

„Produktivita nemá predchádzať sebaúcte, mala by byť výsledkom inšpirácie, vášne!“ neznámy autor

Tréningom sa zameriame na prehĺbenie vedomostí, zdokonalenie zručností a praktický tréning efektívnej práce s časom, za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére, prihliadajúc na špecifiká práce a Váš osobnostný potenciál

 • Súčasťou tréningu bude, mnoho rokmi overených poznatkov, na zlepšenie sebapoznania, spoznanie a rozšírenie nástrojov pre prácu ako s časom, tak motiváciou, so záťažovými situáciami a efektívnym využívaním svojich vnútorných zdrojov
 • Vyhodnotenie psychologického dotazníka tímových rolí, za interaktívnej diskusie, rozvojové aktivity, kde si naučené veci precvičíte a zažijete priamo u seba, umožnia pochopiť, motivovať, inšpirovať, nabudiť, spolupracovať win:win.

Pod vplyvom tohto zážitkového rozvojového programu, získate sebaistotu a schopnosť využívať naučené, ako pri úspešnom zvládaní svojej každodennej práce, tak v bežnom živote.

Kde: Espiral, s.r.o. Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, 3. poschodie

Obsah kurzu

Čomu sa budeme venovať?


Time management pokročilo
 – Osvojenie si poznatkov a zručností v sfére manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt, životnú a profesijnú stratégiu a priority

 • Matica priorít a stanovovanie priorít; techniky manažovania seba v čase
 • Základy delegovania, – jeden zo základov efektívneho leadership-u, aktivita trénovania multitasking-u

STOP prokrastinácie a nástup motivácie – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie)

 • Dosiahnuť spokojnosť a emočnú vyrovnanosť
 • Spoznáte nástroje, ktoré u Vás či vo vašich tímoch odstránia, eliminujú nežiaduci stav, správanie a nahradia žiaducim:
 • *Demotivácia / Aktívna vnútorná motivácia
 • *Prokrastinácia / Akcieschopnosť
 • *Neefektivita / Efektivita a produktivita
 • *Bezúčelnosť, zlozvyky / Pozitívne návyky, systém
 • *Frustrácia / Spokojnosť
 • *Odpor k práci / Sebarealizácia
 • *Stres / Flow, Inner game
 • Využívanie techník: TO DO list , TO DO ALL, Flow lístok a iné
 • Sebadisciplína, produktivita a efektivita práce
 • Ako súvisia ciele, motivácia a vaše kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo; Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky?)
 • Objektivita a stanovovanie SMART-B cieľov – ako si určiť dobrý cieľ, ktorý bude realizovateľný a pomenovať objektívnu realitu (Tvorba osobných vízií, plán cesty, realizácia)

Efektívna spolupráca na úlohách, budovanie tímu podľa preferencií tímových rolí u seba/v tíme

 • Tímové role podľa Mereditha Belbina – prednáška a diskusia k rozdielom, prínosu rolí aj ich vzájomným konfliktom a nedorozumeniam
 • Dotazník pre rozpoznanie seba a výklad výstupu

Úroveň tímovej spolupráce je významným kritériom, ktoré prispieva k efektivite pracovnej skupiny, ale i vlastných úloh a cieľov.

 • Práve vhodné a rovnomerné zastúpenie tímových rolí, môže viesť ku kvalitným výsledkom práce tímu v dohodnutom čase.
 • Dôležité je uvedomovať si nielen silné, ale aj slabé preferencie (stránky) a vlastnosti členov skupiny
 • Úspešný líder vie ako zložiť najefektívnejší tím a vyťažiť z ľudí maximum, kedy vybudovať a kedy nakúpiť, aké úlohy dávať ktorým roliam

§  Výkonnostný koučing pre oblasť ďalšieho sebarozvoja a sebarealizácie

Forma tréningu:

Tréningy s krátkymi vzdelávacími blokmi a precvičovaním konkrétnej zručnosti, s reflexiou využiteľnosti do praxe

 • Minimum teórie, maximum učenia trénovaním, cez zážitok

 • Funkčné stratégie, príklady z praxe: demo ukážky techník a stratégií, s následným trénovaním účastníkov

 • Koučovací prístup, koučing, techniky NLP metódy

 • Prvky zážitkovej pedagogiky

 • Individuálne trénovanie naučeného v praxi a (samo)štúdium pre kontinuálny sebarozvoj

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Úcta, podpora

Je pravdou, že témy sú pomerne rozsiahle, pracovať však budeme intenzívne, so zacielením na podstatu a špecifiká osobných a pracovných potrieb účastníkov tréningu.

Rozsah:

 • 2 dni 9:00 – 17:00 hod
 • 3 1/2 dni 9:00 - 13:00 / 13:00 - 17:00 hod

Cena zahŕňa:

 • Lektor, kouč
 • Študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie, vrátane teplého obeda
 • Certifikát

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto túži:

 • skoncovať s odkladaním úloh, ako i s nefunkčným multitaskingom
 • získať vysokú produktivitu a efektivitu
 • zabezpečiť si včasné dosahovanie cieľov osobných aj pracovných
 • eliminovať stres, ktorého zdrojom býva i nedostatok času
 • získať voľný priestor pre tvorivú činnosť, rodinu, priateľov
 • dosahovaním cieľov dať životu zmysel a orientáciu
 • byť vždy pripravený uspieť
Certifikát Osvedčenie o absolvovanom tréningu Poznámka k cene

Individuálny, vysoko intenzívny One to One prístup: 493,-€/1 deň, celkom: 986,-€.

Hodnotenie
Organizátor