DETAIL KURZU

Balík Microsoft Office III. - pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Outlook II.)

Od:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Kurz Microsoft Office III. – pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Outlook II.) je určený pre tých, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti a znalosti z oblasti práce s programami MS Word, MS Excel a MS Outlook a majú záujem si rozšíriť a zdokonaliť svoje doterajšie poznatky na pokročilú úroveň.

Obsah kurzu

Kurz IT OFFICE II. je balík kurzov a jeho osnova je tvorená z osnov nasledovných kurzov:

Počítačový kurz Microsoft Word III. pre pokročilých Kurz Microsoft Word III. pre pokročilých obtiažnosť: pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých Kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých obtiažnosť: pokročilý 2 dni Počítačový kurz Microsoft Outlook II. práca v skupine Kurz Microsoft Outlook II. práca v skupine obtiažnosť: mierne pokročilý 1 deň
Učebná osnova kurzu IT OFFICE III. – pre pokročilých (MS Word III., MS Excel III., MS Outlook II.):

Kurz Microsoft Word III. pre pokročilých

Tvorenie veľkých dokumentov
 • tvorba letákov a brožúr
  • tabuľkový dizajn stránky
  • stĺpcový formát textu
  • textové polia a WordArt pri tvorbe dokumentu
 • tvoríme veľký dokument
  • čo je to veľký dokument
  • štruktúra dokumentu
  • definícia pojmov sekcia a referencia a kde je nutné ich používať
  • efektívny postup pri tvorbe rozsiahleho dokumentu
 • tvorba referencií
  • automatická tvorba obsahu, nastavenie obsahu, formátovanie obsahu
  • číslovanie obrázkov a tabuliek, tvorba zoznamu tabuliek a obrázkov
  • poznámky pod čiarou a koncové poznámky
  • krížové odkazy
  • citácie a zoznam použitej literatúry
  • tvorenie registra dokumentu
 • štruktúra dokumentu
  • delenie dokumentu na sekcie, typy zlomov sekcií
  • nastavenia strany v sekciách
  • tvorenie hlavičky a päty v dokumente rozdelenom na sekcie
 • pokročilá tlač
  • príprava strany pre tlač dokumentu viazaného hrebeňovou väzbou, termoväzbou alebo šitou väzbou
  • tlač brožúry na viazanie spinkovačom
  • tlač letákov špeciálnych rozmerov
Práca v tíme
 • Zabezpečenie Word dokumentu
  • Ochrana proti neoprávnenému otvoreniu
  • Zabezpečenie proti zmene formátovania a obsahu
  • Ochrana údajov proti kopírovaniu
  • Nastavenie finálnej verzie a šifrovanie
  • Čo je to digitálny podpis a ako funguje
 • Tímová práca na dokumente
  • Pripojenie cudzieho dokumentu
  • Vytvorenie hlavného dokumentu s niekoľkých čiastkových
 • Revidovanie dokumentu
  • Jednoduchá revízia použitím komentárov
  • Sledovanie zmien dokumentu a ich revidovanie
  • Spôsoby zobrazenia revidovaného dokumentu
  • Zabezpečenie revízie
  • Nastavenie možností sledovania
  • Porovnanie obsahu dvoch dokumentov
  • Zlúčenie dvoch verzií dokumentov
Hromadná korešpondencia
 • Úvod do hromadnej korešpondencie
  • Na čo slúži nástroj hromadná korešpondencia
  • Podporované zdroje dát pre hromadnú korešpondenciu
 • Tvorenie obálok a štítkov
  • Nastavenie obálky
  • Vytvorenie šablóny pre štítky
  • Nastavenie zdroju adries a ich filtrovanie
  • Tlač obálok a štítkov
  • Možnosti ukladania hromadnej korešpondencie
 • Tvorenie listov a e-mailu
Tvorenie šablón
 • Úvod do tvorenia šablón
  • Význam dokumentu typu šablóna
  • Ukladanie šablóny, význam priečinku moje šablóny
  • Nástroj organizátor na organizovanie štýlov medzi šablónami a dokumentmi
 • Elektronické formuláre
  • Čo sú to formulárové prvky a aký je ich rozdiel oproti ActiveX prvkom
  • Nastavenia formulárových prvkov
   • Textové pole
   • Rozbaľovacie pole
   • Začiarkavacie pole
  • ActiveX prvok tlačidlo možností a jeho nastavenie
  • Zabezpečenie formulára
Záver
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kurz Microsoft Excel III. pre pokročilých

Analýza dát
 • Nástroj rozšírený filter
  • Čo je to rozšírený filter
  • Rozdiel oproti automatickému filtru
  • Spôsoby filtrovania čísel, dátumov a časov
  • Zástupné symboly pri filtrovaní textu
 • Nástroj Hľadanie riešenia
Analýza dát kontingenčnou tabuľkou
 • Zoskupovanie údajov v popisoch
  • Tvorenie skupín, zoskupovanie Textu
  • Zoskupovanie dátumu a času
  • Zoskupovanie čísla
 • Vypočítavané polia
  • Spôsob vytvorenia poľa
  • Obmedzenia výpočtového poľa
 • Zobrazovanie hodnotového poľa v percentách
  • Percento z celku
  • Percento zo súčtu stĺpca alebo riadku
  • Medzisúčet a percento medzisúčtu
 • Prepojenie kontingenčných tabuliek
  • Čo je to prepojenie tabuliek, aké dáta tabuľky navzájom zdieľajú a kedy
  • Aktualizovanie kontingenčnej tabuľky
 • Kontingenčný graf
  • Rozdiel medzi grafom a kontingenčným grafom
Funkcie
 • Zaokrúhľovacie funkcie
  • Štandardné zaokrúhľovanie funkciami ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRIM
  • Zaokrúhľovanie na celé stovky a tisícky
  • Zaokrúhľovanie na násobky čísla funkciami CEILING a FLOOR
  • Jednoduché zlučovanie a rozdeľovanie textu v bunke
 • Logické funkcie
  • Spôsob tvorenia zloženej funkcie, pomôcky pri kontrole zloženej funkcie
  • Pokročilá práca s funkciou IF, vnorený IF
  • Vyhodnocovanie niekoľkých kritérií súčasne, logické spojky AND OR
  • Informačné funkcie na kontrolu bunky
  • Použitie informačných funkcií a funkcie IF na tvorbu výpočtu s kontrolou hodnoty
 • Počítanie s dátumom a časom
  • Identifikácia časti dátumu a času pre kontingenčné tabuľky
  • Rozdiel medzi dátumami v dňoch, pracovných dňoch, týždňoch, mesiacoch a rokoch
  • Prirátavanie dní, pracovných dní, mesiacov a rokov k dátumu
 • Funkcia VLOOKUP
  • Vyhľadávanie údajov v inej tabuľke
  • Vyhľadávanie v intervaloch
  • Zisťovanie výskytu hodnoty
Spolupráca v Exceli
 • Zabezpečenie Excelu
  • Zabezpečenie zošita
  • Zabezpečenie štruktúry zošita
  • Zabezpečenie hárku
  • Zabezpečenie oblasti buniek
  • Nastavenie zdieľania zošita
 • Tvorba jednoduchého formulára
  • Nástroj overenie údajov
  • Tvorba viacúrovňových zoznamov
  • Formulárové prvky
  • Jednoduchá tvorba makier nahrávaním
Záver
 • Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kurz Microsoft Outlook II. – práca v skupine

Elektronická pošta
 • Poštový server
  • Čo je to poštový server
  • Rozdiel medzi POP3, IMAP a MS Exchange
  • Vplyv Email servera na použiteľnosť tímových nástrojov programu Outlook
  • Nastavenie konfigurácie Outlook pre POP3, Imap a Exchange
 • Pokročilé nastavenia pri tvorení novej správy
  • Posielanie e-mailu s upozornením pre adresáta
  • Použitie potvrdenia o doručení a o prečítaní
  • Použitie hlasovacích tlačidiel na vytvorenie hlasovacieho e-mailu
  • Nastavenie adresy na priame odpovede
  • Posielanie e-mailu s oneskorením
  • Nastavenie platnosti e-mailu a jeho význam
 • Delegovanie prístupu
  • Delegovanie prístupu k ľubovoľnému poštovému priečinku
  • Otvorenie delegovaného priečinku
  • Zasielanie e-mailu v mene tretej osoby
  • Nastavenie odosielateľa v emailovej správe
 • Pokročilé organizovanie veľkého množstva pošty
  • Opakovanie základných techník organizovania príznakom s priečinkami
  • Vytvorenie pravidiel na automatické triedenie prichádzajúcej poš­ty
  • Použitie kategórií pri organizovaní e-mailu
  • Tvorba automatických vyhľadávacích priečinkov
 • Usporiadanie poštových priečinkov
  • Výber polí v priečinku
  • Zmena zoskupovania
  • Nastavenie podmieneného formátovania
 • Vyhľadávanie v poštových priečinkoch
  • Štandardné vyhľadávanie správy
  • Rozšírené vyhľadávanie správy
  • Tvorenie vyhľadávacích priečinkov
Kontakty
 • Adresár MS Exchange
  • Čo je to adresár servera Exchange
  • Hľadanie v kontaktoch servera
 • Import a export kontaktov
  • Jednoduchý export kontaktov
  • Export a import do programu Thunderbird
  • Možnosti pri importovaní, podporované formáty
  • Použitie csv súboru na automatickú tvorbu kontaktov
 • Tvorenie spoločných kontaktov
  • Delegovanie práv na prístup ku kontaktom
  • Otvorenie zdielaných kontaktov
  • Použitie verejných priečinkov na tvorbu spoločných kontaktov
 • Sledovanie komunikácie, úloh a poznámok týkajúcich sa spoločného kontaktu pre viacerých užívateľov
Štandardné nástroje Outlooku pri práci v tíme
 • Kalendár
  • Pravidelné a nepravidelné udalosti
  • Zdieľanie kalendára
  • Publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky
  • Zisťovanie vyťaženosti ostatných užívateľov pri plánovaní stretnutí
 • Úlohy
  • Opakujúce sa úlohy
  • Prideľovanie úloh iným užívateľom
  • Delegovanie kontroly úloh
Ďaľšie pomocné nástroje
 • Verejné zložky
  • Vytváranie nových zložiek
  • Delegovanie a uberanie práv na prístup do verejných zložiek
  • Praktické využitie verejných zložiek
 • Integrácia Microsoft Outlook s inými aplikáciami
  • OLE, DDE
  • Hromadná korešpondencia
  • Odoslanie e-mailu z aplikácie
  • Import a export dát do iných formátov
 • Denník
Záver
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
Organizátor