10.10.2018-Kurz elektrotechnikov, §21 NN,VN,VVN aj "B"+Darčeky zdarma

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

Obsah kurzu

 

(1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.

(2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

(3) Škola s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

 

Dátum konania kurzu

10.10.2018

 

Popis kurzu

Školenie elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP

 

Cieľová skupina

Školenie je určené pre všetkých elektrotechnikov, ktorí podľa výšky praxe a ukončeného vzdelania môžu vykonať skúšky podľa § 21 elektrotechnik § 22 samostatný elektrotechnik § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Školenia môžu absolvovať záujemci s ukončeným vyučením, ÚSO, VŠ do neobmedzeného veku.

 

Obsahová náplň              

Obsahom školenia je aktualizovaný projekt vzdelávania elektrotechnikov, schválený NIP Košice. Ukončené je Vydaním Osvedčenia.

Učebná osnova:

 1. Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
 2. Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy
 3. Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovitého napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie
 4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie
 6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík)
 7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky
 8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach
 9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom
 10. Kladenie elektrických vedení 
 11. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických
 12. Rozšírenie bloku 8 pri požiadavke na odbornú spôsobilosť pre EZ nad 1000V alebo EZ v objektoch triedy B a triedy B1

 

Typ a platnosť osvedčenia

Platnosť Osvedčenia je 5 rokov

 

V cene je zahrnuté         

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, kávadarček, konzultácie,študijné materiály.

 

Miesto konania

APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 82109 BRATISLAVA

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

 

Obedy pre účastníkov   

Reštaurácia Bridge sídli na súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia.

 

PRIHLÁŠKA WORD

PRIHLÁŠKA PDF

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

LEKÁRSKY POSUDOK PDF

dsc_0235_resize_resize.jpg 

http://www.elektroskolenia.sk/

Cieľová skupina

Certifikát Osvedčenie §21 až 23, 5 rokov platnosti Poznámka k cene

Darček, káva, minerálka, obed, študijné materiály, konzultácie

Organizátor