DETAIL KURZU

O infozákone s JUDr. Dobrovodským, komplexný výklad povinností povinných osôb

Od:

PROEKO s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Najčastejšie chyby a nedostatky, príklady z praxe

Aj napriek tomu, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám existuje už dlhšiu dobu, stále existuje v praxi veľa nedorozumení a problémových postupov. Tieto často prispejú niekedy až ku zbytočným konfliktom medzi povinnou osobou a žiadateľmi o informácie, pričom tieto nedorozumenia často spočívajú v nesprávnom pochopení miery povinnosti zo strany povinných osôb. Na druhej strane existujú nesprávne predstavy o tom, že povinná osoba je povinná vybaviť bez akéhokoľvek limitu každú infožiadosť a niekedy povinné osoby sa podrobujú tzv. šikanóznym infožiadostiam. Nevedia pritom, že judikatúra Najvyššieho súdu SR už stanovila kritéria tzv. šikanózneho výkonu práva na informácie.

Metodický výklad k zákonu bude zameraný osobitne na tieto tri režimy:

 • povinné zverejňovanie informácií, zmlúv, faktúr a objednávok
 • sprístupňovanie informácií na žiadosť
 • sprístupňovanie informácií na opakované použitie

Vyššie uvedené a iné riešenia ponúkne lektor počas výkladu. Pritom zužitkuje svoje dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

Účastníci obdržia: lektorom spracovaný detailný a výstižný doplnkový študijný materiál v elektronickej for­me

Obsah kurzu

PROGRAM

1. Metodický výklad k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) s osobitným dôrazom na problémové ustanovenia

2. Výklad existencie troch popri sebe existujúcich režimov v infozákone a ich prepojenia a súvislosti, a to:

 • povinné zverejňovanie informácií (§ 5), zmlúv (§ 5a), faktúr a objednávok (§ 5b)
 • sprístupňovanie informácií na žiadosť (§ 14 a nasl.)
 • sprístupňovanie informácií na opakované použitie (§ 21b a nasl.)

3. Riadená diskusia a odporúčania na riešenie pri aplikácii zákonných ustanovení v praxi, upozornenie na výnimky a sankcie, najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky

4. Praktické tipy a rady, odpovede na otázky z pléna z problematiky celého zákona o slobode informácií

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov
 • 09.00 – 15.00 Odborný program s prestávkou na občerstvenie

Miesto konania: BRATISLAVA – COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25. Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.

Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára. Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez ohľadu na zvolený spôsob platby).

Poplatok je potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v prospech nasledujúceho úč­tu:

 • IBAN: SK07 1100 000­0 0026 2918 0­140
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Bratislava 23.10.2018 – Variabilný symbol: 23102018
 • Bratislava 07.12.2018 – Variabilný symbol: 7122018

Platbu v hotovosti treba uviesť do po poznámky pri objednávaní kurzu. Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácii alebo zašleme poštou.

Cieľová skupina

Komu je určený seminár?

 • zamestnancom ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a nimi založených právnických osôb – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprávne inštitúcie, obciam, mestám, samosprávnym krajom, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným mestami, obcami a vyššími územnými celkami, obchodným spoločnostiam, konateľom štátnych podnikov a verejných obchodných spoločností, štatutárom nadácií a neziskových organizácií, založených štátnymi a samosprávnymi orgánmi, orgánom činným v trestnom konaní
 • podnikateľom, ktorí podnikajú v oblasti trhu s informáciami, napr. marketingové, prieskumné, informačné agentúry, spoločnosti vyvíjajúce počítačové a informačné systémy
 • podnikateľom, ktorí majú v záujme spracovávať verejné informácie a ponúkať ich na trhu vo forme on-line a non-stop aktualizovaných informačných systémoch (napr. o počasí, o novovzniknutých firmách registrovaných v obchodnom či inom registri, o dopravnej situácii, o počasí, o štátnej štatistike, o stave populácie, o zdravotnom stave populácie a pod.)
Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté organizačné náklady a občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka).

Kontaktná osoba

Mgr. Helena Chabalová
+421 2/654 563 61
proeko@proeko.sk

Hodnotenie
Organizátor