Kurz: Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001

Popis kurzu

  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami na integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, BOZP (ISM) podľa noriem EN ISO 9001 (SMK), OHSAS 18001 (SMBOZP) a EN ISO 14001 (SEM).
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti z prevádzkovania a auditovania systému manažérstva kvality (SMK), systému environmentálneho manažérstva (SEM) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP) ako časti celkového – integrovaného systém manažérstva kvality, environmentu, BOZP organizácie podľa noriem pre jednotlivé manažérske systémy a podľa požiadaviek normy EN ISO 19011,
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov ISMObsah kurzu

Základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP. Procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP Výklad požiadaviek prvkov noriem EN ISO 9001, OHSAS 18001 a EN ISO 14001 a ich implementácia v praxiCieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi ISM alebo SMK, SEM a SMBOZP. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk


Organizátor