Kurz: Firemní školení na míru pro technický personál

Popis kurzu

Firemní školení, které je sestaveno na základě požadavků zákazníka,napomáhá k rozvoji zaměstnanů, kteří tak aktivně přispívají k vytvoření příznivého a bezpečného pracovního prostředí. Zvyšuje kvalitu práce v oblasti lidských zdrojů, především ve výrobních firmách.Obsah kurzu

1. NDT personál pro vizuální kontrolu svarů dle EN 473/ ISO 9712 Školení je určeno: pro kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním. Absolventům tohoto školení v našem schváleném školícím středisku APC, bude vystaveno osvědčení o školení. Na základě tohoto osvědčení se lze přihlásit na kvalifikační zkoušku a následnou certifikaci dle EN 473. Anotace: Účel NDT, vidění a lidské oko, fyzika a vlastnosti světla, principy optiky, vady svarů, výklad norem: EN 473/ISO 9712, EN ISO 17637, EN ISO 5817vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické vyhodnocování vzorků, příprava na zkoušky Doporučený rozsah: 3 výukové dny

2. Zpracování technické dokumentace dle mezinárodních, evropských a českých norem Školení je určeno: pro technology svařování, mistry, pracovníky technické kontroly, konstruktéry, pro pracovníky oddělení řízení výroby Anotace: Základní normy v oblasti svařování, zpracovaní výrobní dokumentace, druhy a značení svarů, tolerance svařenců, volba svarových spojů podle druhu konstrukce, volba svarových spojů podle způsobu namáhání konstrukce, dílů, volba svarového spoje podle druhu materiálu, technologičnost svařované konstrukce, způsobilost výrobců konstrukcí, certifikace, posuzování technické dokumentace, seřizovači,kva­lifikace svářečského personálu, svářeči, svářečský dozor, kontrola, postupy svařování Doporučený rozsah: 1 výukový den

3. Výrobní dokumentace svařovaných konstrukcí a dílů Školení je určeno: pro pracovníky řízení jakosti, výroby a oddělení investic a engineeringu Anotace: Značení svarů na výkresech, volba druhu spoje podle druhu a materiálu, způsobu namáhání, volba jakosti svarového spoje, svary zvláštní jakosti, postupy svařování a jejich kvalifikace – WPS,WPQR, předehřev, dohřev, tepelné zpracování, volba přídavných materiálů, technologičnost svařovaných konstrukcí Doporučený rozsah: 1 výukový den

4. Příprava makrovýbrusů pro pracovní zkoušky Školení je určeno pracovníky firem zabývajících se výrobou a opravou svařovaných konstrukcí, pracovníky svářečského dozoru, pracovníky technické kontroly, mistry svařoven Anotace: Metalografie – teorie, technické vybavení, odběr a příprava vzorků, broušení,leštění, leptání, vyhodnocování makrovýbrusů, hodnocení vad, praktické vyhodnocení vzorků pomocí digitálního mikroskopu Dino-Lite, praktická cvičení Doporučený rozsah: 1 výukový den

5. Normování v průmyslové praxi při výrobě ocelových konstrukcí svařováním Školení je určeno: pro pracovníky oddělení řízení výroby, pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby a samozřejmě pro pracovníky okruhu svářečského dozoru, mistry svařoven atd. Anotace: Normování-jeho význam pro odměňování a řízení procesů, druhy a členění norem, metodiky normování- stanovení normy času, zjednodušený výpočet časové normy pro svařování, kalkulace nákladů při svařování, příklady výpočtů Doporučený rozsah: 1 výukový den

6. Ekonomika a jednoduché kalkulace nákladů při svařování Školení je určeno: pro pracovníky obchodních oddělení, technologie a technické přípravy výroby a samozřejmě pro pracovníky okruhu svářečského dozoru, mistry svařoven a všechny, kteří se chtějí rychle orientovat v nákladech na výrobu svařenců. Anotace: Parametry ovlivňující ekonomiku svařování, porovnání metod svařování s ohledem na dosahovaný výkon svařování, způsoby výpočtu nákladových položek, skladba a stanovení pracností operací svařování, stanovení nákladů na svařenec/operací svařování, náklady výrobce pro kvalifikaci postupů svařování a při zhotovování pracovních zkoušek, praktické cvičení výpočtů – pracnosti a nákladů Doporučený rozsah: 1 výukový den

7. Příprava firem na certifikaci podle normy DIN EN 15085–2 Školení je určeno: pro pracovníky firem, které se připravují na přezkoušení podle normy DIN EN 15085–2, svařování kolejových vozidel a jejich dílů. Výstupní dokument (osvědčení) slouží jako doklad o absolvování pravidelného školení svářečského dozoru, které je závazně doporučeno příslušnými předpisy Anotace: Teoretická příprava z norem, směrnic a předpisů pro získání certifikátu pro svařování kolejových vozidel a jejich dílů dle DIN EN 15085–2, současně platné předpisy, normy, směrnice DVS, předpisy DB AG, aktuálně vydané předpisy související s DIN EN 15085, Informace koordinačního výboru A-Z a příprava evropského registru firem, Doporučený rozsah: 1 výukový den

8. Provádění ocelových konstrukcí dle řady norem EN 1090 Školení je určeno: pro odborné pracovníky firem, které se zabývají výrobou ocelových konstrukcí a dílů strojů (konstruktéry, technology a pracovníky vývoje, svářečského dozoru a technické kontroly) Anotace: Postup certifikace, přechod z národních norem ČSN 73 2601, příp. DIN 18800 na evropskou normu EN 1090, konstrukční návrh – statický výpočet dle souboru platných Eurokódů, posouzení systému řízení výroby (FPC), struktura vnitropodnikové kontroly a návaznost na proces svařování, norma EN 1090–2,3 – problematika svařování a návaznost certifikátu pro svařování na FPC a na třídu provedení Doporučený rozsah: 1 výukový den

9.Průběh zakázky při výrobě svařování podle normy EN 3834 Školení je určeno: vedoucí pracovníky svařoven, konstruktéry a pracovníky vývoje, technology a pro pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly. Pro návaznost na řady norem ISO 9000 je vhodné i pro interní auditory a vedoucí QMS Anotace: Konkrétní seznámení s požadavky na zajištění průběhu zakázky výroby svařenců od A do Z, příklady běžných zakázek i příklady zajištění výroby dle zvláštních požadavků různých výrobkových norem, normy řady EN ISO 3834 – stručný přehled, důležité a nově vydané normy, navazující na EN ISO 3834, vyžadované doklady pro přípravu zakázky, doklady při ukončení zakázky, příklady základních činností – přezkoumání požadavků a technických podkladů, zpracování nabídky včetně ekonomické kalkulace, výrobní dokumentace v různých způsobech provedení, příklad často požadované tzv.“Welding Book“, dokumenty kontroly – prohlášení o shodě Doporučený rozsah: 1 výukový den

10. Základy svařování pro pracovníky svářečského provozu Školení je určeno : pro pracovníky firem zabývajících se výrobou a opravou svařovaných konstrukcí, kteří potřebují získat základní informace o oboru svařování, svařitelnosti materiálu,výrobě ocelových konstrukcí, pro nákupčí, pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, atd. Anotace: Bezpečnost práce a požární ochrana při svařování – normy a předpisy, Virtuální svařování – ukázky jednotlivých metod svařování, Postupy svařování: požadavky na výrobu svařenců a monitorování svařovacích procesů, značení materiálů a jejich svařitelnost, normy ČSN 05 0705, ČSN EN 287–1, ČSN EN ISO 9606 – zkoušky svářečů, Značení svarů na výkresech, Provádění vizuální kontroly tavných spojů dle požadavků ČSN EN ISO 17637, hodnocení ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10042, vady svarů, kritéria, požadavky výrobkových norem Doporučený rozsah: 1 – 3 výukové dny

II. SEMINÁŘE A TRÉNINKY MANAŽERSKÝCH, KOMUNIKAČNÍCH A OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO ZAMĚSTNANCE VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ

1. Řešení pracovních konfliktů Školení je určeno: pro vyšší a střední management, vedoucí pracovníky, mistry a vedoucí pracovníky, vedoucí středisek, dispečery výroby, stavbyvedoucí Anotace: Nejčastější příčiny pracovních konfliktů; nejčastější typy konfliktů, s nimiž se pracovníci obracejí na svoje nadřízené; role manažera při řešení konfliktů na pracovišti; zjevné a skryté konflikty; roviny konfliktů; doporučený postup pro řešení konfliktů a neshod; základní způsoby řešení konfliktů; ve kterých situacích je dobrou taktikou konfrontace, spolupráce, kompromis, vyhnutí se a ve kterých ústup, praktická cvičení Doporučený rozsah: 1 – 2 výukové den

2. Jak odkomunikovat připravované změny ve firmě Školení je určeno: pro vyšší a střední management, vedoucí pracovníky, mistry a vedoucí pracovníky Anotace: důvody proč mají pracovníci obavy ze změn; úloha lídrů při komunikaci o změnách; formulace budoucích změn, zdůvodnění změn – nalezení společných zájmů; zjišťování postojů pracovníků ke změnám; komunikační „kampaň“ ke změnám a komunikační prostředky této kampaně; vyhodnocení komunikační přípravy) Doporučený rozsah: 1 výukový den

3. Vedení týmů Školení je určeno: pro vyšší a střední management, vedoucí pracovníky, mistry ve výrobě, pro všechny, jejichž pracovní úspěšnost souvisí s dobrým vedením týmů Anotace: Týmově orientovaná organizace, rozdíl mezi týmem a klasickou pracovní skupinou; týmová odpovědnost; budování týmu – definování poslání a hlavních cílů týmu; určení stabilního jádra týmu, jeho odpovědnosti a pravomocí; stanovení postupu strategie týmu; dohoda o pravidlech a hodnotách; vyjasnění rolí a vzájemného očekávání; metody rozvíjení spolupráce a metody řešení problémů; určení obsahu a formy komunikace týmu; určení způsobu hodnocení výsledků práce týmu i jednotlivců, vyjasnění postoje k riziku a nezdarům, praktická cvičení Doporučený rozsah: 1výukový den

4. Umění prezentace Školení je určeno: pro vedoucí pracovníky, interní auditory a ty, kteří potřebují přesvědčit druhé Anotace: Příprava působivé prezentace; cílené vytváření pozitivního dojmu; navození atmosféry, zájmu; vizuální kontakt; práce s hlasem (pomlky, změna tónu hlasu a úrovně hlasitosti) prezentace návrhu: zhodnocení situace, uvedení možností řešení, zdůvodnění návrhu; používání názorných pomůcek; pozitivní závěr; prezentace firmy, útvaru, vlastní práce, praktická cvičení Doporučený rozsah: 1výukový den

5. Podnikatelská a společenská etiketa Školení je určeno: pro asistentky a reprezentanty firmy Anotace: Rozdíl mezi společenskou a podnikatelskou etiketou; zásady pro představování se, podávání ruky, stolování, dojednávání a realizaci pracovních schůzek, zásady pro konverzaci; vytváření sítě vztahů, telefonování, jednání se zahraničním partnerem , praktická cvičení Doporučený rozsah: 1 – 2 výukové den

6. Trénink standardních komunikačních dovedností pro vedoucí pracovníky Školení je určeno: pro team leadery, pro mistry, manažery výroby, pro pracovníky oddělení řízení lidských zdrojů, vedoucí střediska, projektové manažery Anotace: Ocenění dobré práce jednotlivce, upozornění na chybu, vytknutí opakované chyby, vedení porady, rozhovor s novým pracovníkem, hodnotící rozhovor, ocenění pracovního výkonu kolektivu či týmu; motivační rozhovor s pracovníkem klesá-li jeho výkonnost nebo je-li důležité podpořit jeho vysokou výkonnost; rozhovor s pracovníkem, který se stal nadbytečným nebo s pracovníkem, kterého je třeba přemístit na jinou práci; vysvětlení pracovnímu kolektivu význam restrukturalizace a nutnosti propouštění pracovníků; zadávání úkolu podřízenému; porada s týmem o nejvhodnějším postupu; příprava spolupracovníků na plánované změny, praktická cvičení Doporučený rozsah: 1 – 2 výukové den

7. Základy asertivity v pracovní praxi Školení je určeno: všechny, kteří chtějí zvýšit efektivnost své komunikace; pro manažery, vedoucí pracovníky, mistry,obchodníky, asistenty/ky, sekretářky výrobních společností. Asertivita patří v dnešní době mezi důležité komunikační schopnosti, kterou jednající projevuje úctu k sobě samému i druhým. Asertivní člověk je hůře manipulovatelný, dokáže volně projevit své pocity a přání, kontroluje svůj hněv a dokáže se vcítit do pocitů ostatních. Asertivní chování, kterému vás má naučit tento seminář, vám zaručí úspěšná jednání a zajistí respekt. Anotace: Agresivní, submisivní, asertivní chování, popis, rozdíly, efekty, význam asertivity v profesním i osobním životě, charakteristika asertivního chování, testy na zjišťování vlastních postojů k asertivitě Doporučený rozsah: 1 den

8. Efektivní vedení porad Školení je určeno: pro nižší, střední i vyšší management, pro vedoucí pracovníky Anotace: Typy porad, co může porada přinést účastníkovi, co může porada přinést přesedajícímu, přínos pro firmu, příprava porady, zásady vedení porady, zvláštní typy porad, praktická cvičení Doporučený rozsah: 1 den

9. Mistr a vedení lidí Školení je určeno: pro mistry, team leadery výrobních společností, pro učitele praktických předmětů Anotace: Tendence ke změnám, evropská politika jakosti a certifikace, role mistra pracovním procesu, ovládání času a priority, styly vedení lidí, umění vyjednávat, řešení námitek, přijímání a hodnocení pracovníků, zadávání úkolů Doporučený rozsah: 1 – 3 dny

10. Základy vyjednávání aneb jak na to, aby mi ostatní vyhověli Školení je určeno: manažeři, vedoucí pracovníci, obchodní zástupce, team leadery, mistry Anotace: Poznatky z psychologie osobnosti, základní taktiky jednání s různými typy jedinců, osobní vystupování a zásady efektivní komunikace, jak získat pozornost, překonávání námitek, jednání s obtížnými lidmi, základy vyjednávání, vyjednávám a ovlivňuji Doporučený rozsah: 1 denCieľová skupina

Firemní školení je určeno především zaměstnancům firem z oblasti strojírenství, kovovýroby, automobilového průmyslu, energetiky a stavebnictví. Účastníci vzdělávacích akcí získají nejmodernější poznatky a informace z širokého spektra technických oborů.Kontaktná osoba

Jana Vrablikova
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor