DETAIL KURZU

Riadenie a vedenie ľudí / Leadership

Od:

TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.

Bratislava 1

Popis kurzu

 • Poznať efektívne prístupy vedenia ľudí v zmysle riadenia a zvyšovania výkonnosti
 • Poznať potenciál tímu, ktorý manažér vedie a možností jeho využitia
 • Pochopiť vývojové charakteristiky tímu a cielene ich ovplyvňovať
 • Osvojiť si nové návyky a postupy v manažérskej práci
 • Sebapoznanie
Obsah kurzu

VEDENIE ĽUDÍ – ROLA MANAŽÉRA

 • Riadenie procesu a vedenie ľudí – 2 hlavné zodpovednosti manažéra vo vzťahu k riadeniu výkonnosti
 • Som manažér, alebo líder? – výhody a riziká
 • Kto som ja a kto ste vy – identifikácia silných stránok a rezerv manažérskeho štýlu
 • Profesionalita a vyspelosť zamestnancov – môj zdroj informácií pre posudzovanie v hodnotiacom procese

ŠTÝLY VEDENIA A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

 • Môj preferovaný štýl vedenia – autodiagnostika prostredníctvom dotazníka
 • Ktorý štýl vedenia je motivujúci?
 • Pracovná klíma a výkonnosť zamestnancov
 • Motivácia pri riešení úloh – tímová hra
 • Čo možno robiť lepšie – podpora tímovej spolupráce

STAVBA TÍMU A TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

 • Skupina verzus tím
 • Kedy je tím efektívny? (znaky efektívneho tímu)
 • Zloženie tímu a tímové roly
 • Ako lepšie využiť súčasné zloženie môjho tímu?

VEDENIE TÍMU K ZVYŠOVANIU VÝKONNOSTI

 • Fázy vývoja tímu a vyspelosť zamestnancov
 • Motivácia tímu a výkonnosť
 • Proaktivita a reaktivita v tímovom správaní
 • Prípadové štúdie riešenia tímových situácií a spätná väzba

PLÁN OSOBNÉHO ROZVOJA S ORIENTÁCIOU NA EFEKTÍVNY LEADERSHIP

Cieľová skupina

manažéri, vedúci tímov, teamleaderi spoločností

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
Organizátor