DETAIL KURZU

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS)

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Obsah kurzu

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení a končí písomnými a ústnymi skúškami. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Termíny sústredení:

30.09. – 04.10.2019,

14.10. – 18.10.2019,

28.10. – 31.10.2019,

11.11. – 15.11.2019

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Certifikát Osvedčenie s celoštátnou platnosťou Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor