DETAIL KURZU

ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA (aj cez RE-PAS)

Od:

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Žilina

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Obsah kurzu

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení a končí písomnými a ústnymi skúškami. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Záujemcovia ktorým kurz prepláca UPSVaR končia kurz dňom 30.10.2018

Termíny sústredení:

25.02. – 01.03.2019, 11.03. – 15.03.2019, 25.03. – 29.03.2019, 08.04. – 12.04.2019

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Certifikát Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Kontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk

Hodnotenie
Organizátor