ADR školenie bezpečnostných poradcov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Predpisy, ich platnosť a základné definície používané pri cestnej preprave nebezpečných vecí

 • štruktúra dohody ADR;
 • vnútroštátne predpisy na prepravu nebezpečných vecí;
 • úloha bezpečnostného poradcu;
 • definície používané pri preprave nebezpečných vecí;
 • kedy sa na prepravované nebezpečné veci nevzťahuje dohoda ADR;
 • tzv. „podlimitná“ preprava nebezpečných vecí;
 • zodpovednosť a povinnosti jednotlivých článkov prepravy nebezpečných vecí;
 • prechodné opatrenia pri používaní dohody ADR;
 • osobitné dohody ADR, ich dostupnosť, platnosť a pôsobnosť;
 • ochrana osobitne nebezpečných vecí počas prepravy a prechodného skladovania – bezpečnostný plán;

Klasifikácia nebezpečných vecí podľa tried nebezpečenstva

 • spôsob triedenia nebezpečných vecí;
 • princípy zatrieďovania;
 • zatrieďovanie menovite neuvedených nebezpečných vecí (odpady);
 • opis a vysvetlenie nebezpečenstva jednotlivých tried;
 • poukázanie na jednotlivé, resp. súvisiace nebezpečné vlastnosti jednotlivých látok a predmetov podľa tried;
 • vysvetlenie písmen a skratiek v súvislosti so zatrieďovaním nebezpečných vecí;
 • ktoré látky sa nesmú prepravovať v jednotlivých triedach;
 • vysvetlenie zaraďovania látok do spoločných položiek s ohľadom na jednotlivé triedy;
 • upozornenie na predpísané metódy pre zaraďovanie látok a predmetov a na zákaz svojvoľného zatrieďovania vodičom;

Zoznam nebezpečných vecí, výnimky vzťahujúce sa na nebezpečné veci balené v maloobchodných obaloch

 • opis a používanie tabuľky A (zoznam látok a predmetov podľa čísla UN);
 • zoznam nebezpečných vecí;
 • tabuľka B (zoznam látok a predmetov podľa abecedy);
 • osobitné ustanovenia vzťahujúce sa niektoré látky a predmety, opis, používanie a pôsobnosť;
 • výnimky vzťahujúce sa na nebezpečné veci balené v tzv. „maloobchodných obaloch“;

Obaly a balenie kusových zásielok nebezpečných vecí. Ustanovenia o používaní ostatných prepravných prostriedkov na zadržiavanie nebezpečných vecí vhodných na ich prepravu

 • používanie obalov, IBC nádob a veľkých obalov;
 • zoznam obalových inštrukcií;
 • osobitné podmienky na balenie jednotlivých tried;
 • používanie prenosných cisterien, kontajnerov MEGC s UN;
 • používanie cisterien, cisternových nadstavieb, cisternových kontajnerov, kontajnerov MEGC a batériových vozidiel, ktorých nádrže sú vyrobené z kovových materiálov;
 • používanie nádrží vyrobených z vystužených plastov;
 • používanie podtlakových cisterien na odpady;
 • osobitné podmienky na používanie cisternových prepravníkov na prepravu jednotlivých tried;
 • cisternové kódy, význam a používanie;

Zasielateľské postupy

 • označovanie obalov a vozidiel povinným označením a bezpečnostnými značkami;
 • vysvetlenie značky „orientačné šípky“ a jej používanie;
 • vysvetlenie symbolov bezpečnostných značiek a ostatných značiek;
 • označovanie vozidiel a prepravných prostriedkov bezpečnostnými nálepkami;
 • význam a opis výstražných oranžových tabúl;
 • označovanie oranžovými tabulami;
 • vysvetlenie a praktický význam údajov uvedených na oranžových tabuliach;
 • sprievodné doklady, druh, opis, význam a použitie;
 • dezinfekcia dopravných a prepravných prostriedkov po preprave infekčných látok;
 • preprava vyprázdnených obalov, označenie a sprievodné doklady;

Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, nádob IBC, veľkých obalov a cisterien

 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a označovanie obalov – vysvetlenie kódu obalu;
 • požiadavky na konštrukciu a skúšanie tlakových nádob na plyn (vrátane plynových bombičiek);
 • osobitné podmienky na konštrukciu a skúšanie obalov na látky triedy 6.2 – infekčné látky;
 • osobitné požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie kusov (obalov) na rádioaktívny materiál triedy 7;
 • požiadavky, skúšanie a označovanie nádob IBC a veľkých obalov;
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie, schvaľovanie a prehliadky prenosných cisterien a kontajnerov MEGC s UN;
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie, schvaľovanie a prehliadky ostatných cisternových a batériových prepravníkov vyrobených z kovových materiálov a z vystužených plastov;
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie, prehliadky a používanie podtlakových cisterien na odpady;
 • požiadavky na konštrukciu, skúšanie a prehliadky kontajnerov na voľne ložené látky;

Podmienky prepravy, nakládka, prekládka, vykládka a manipulácia so zásielkami nebezpečných vecí

 • informovanie o druhoch a konštrukčných požiadavkách

na prepravné prostriedky používané na prepravu nebezpečných vecí;

 • čo sú kusové zásielky;
 • osobitné požiadavky na prepravu kusových zásielok;
 • čo znamená preprava voľne ložených zásielok;
 • vysvetlenie osobitných požiadaviek na voľne ložené zásielky;
 • preprava nebezpečných vecí v cisternách;
 • požiadavky na nakládku, prekládku, vykládku a manipuláciu pri preprave nebezpečných vecí;
 • zákaz spoločnej nakládky;
 • obmedzené množstvá niektorých nebezpečných vecí na jednom dopravnom alebo prepravnom prostriedku;
 • uloženie a zaistenie nebezpečných vecí vo vozidle;
 • čistenie po vyložení;
 • používanie osobitných ustanovení na nakládku, vykládku a manipuláciu nebezpečných vecí;
 • požiadavky na osádku vozidla, vybavenie vozidla a dozor nad vozidlami počas prepravy nebezpečných vecí;
 • požiadavky na školenie osádky vozidla a jej povinnosti;
 • doplňujúce požiadavky na jednotlivé triedy;
 • vysvetlenie tunelových kódov obmedzujúcich prejazd vozidiel s nebezpečnými vecami;

Požiadavky na konštrukciu, skúšanie a schvaľovanie dopravných prostriedkov

 • definície jednotlivých druhov vozidiel;
 • na ktoré typy vozidiel sa vzťahuje povinnosť osobitného schvaľovania – všeobecne;
 • osvedčenie o schválení;
 • osobitné požiadavky na konštrukciu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci;
 • doplňujúce požiadavky na konštrukciu karosérii vozidiel prepravujúcich výbušné látky a predmety v kusových zásielkach;
 • doplňujúce požiadavky na konštrukciu karosérii vozidiel prepravujúcich kusové zásielky;
 • doplňujúce požiadavky na vozidlá prepravujúce voľne ložené zásielky;
 • doplňujúce požiadavky na vozidlá prepravujúce zásielky s kontrolou teploty;
 • doplňujúce požiadavky na vozidlá EX/II, EX/III, FL, OX a AT;

Odchýlky týkajúce sa podmienok prepravy látok a predmetov triedy 1

 • princípy zatrieďovania;
 • zápisy v dopravnom doklade;
 • zákaz spoločnej nakládky;
 • obalové metódy;

Odchýlky vyťahujúce sa na prepravu rádioaktívneho materiálu triedy 7

 • princípy zatrieďovania;
 • zápisy v dopravnom doklade;
 • zákaz spoločnej nakládky;
 • obalové metódy.

Cieľová skupina

SŠ, VŠ

Obsahová náplň

celá Dohoda ADR 2015

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s medzinárodnou platnosťou, platný 5 rokov

Termíny kurzov

06.03.2017 - 10.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Michal Cingel
mobil: +421 918 792 470
e-mail: skolenia@dekra.sk

Adresa
Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 908 818 896
mobil: +421 918 366 649
email: cingel@dekra.sk
web: www.dekra.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape