Nastavovač CNC strojov - STARÁ TURÁ

Popis kurzu

Absolvent modulu č. 1 pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na kovoobrábacích strojoch a pozná požiarnu ochranu. Ovláda základné vedomosti z technického kreslenia v strojárstve a má základné vedomosti z technických materiálov. Ovláda tepelné spracovanie materiálov, zváranie. Má vedomosti zo strojníctva. Ovláda čítanie technických a výrobných výkresov a NC programy. Vie ručne spracovať kov, nastaviť a udržiavať kovoobrábací a frézovací stroj, brúsku, vŕtací stroj. Vie obsluhovať sústruh a frézovačku.

Absolvent modulu č. 2 pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na CNC sústruhoch a pozná požiarnu ochranu. Ovláda technické kreslenie v strojárstve. Má základné vedomosti z technickej mechaniky. Ovláda grafické systémy a programovanie CNC sústruhov. Vie ošetrovať a udržiavať CNC sústruh. Ovláda základné práce s výpočtovou technikou. Vie používať grafické systémy pri voľbe formátov výkresov. Vie obsluhovať a nastavovať CNC sústruh.

Absolvent modulu č. 3 pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na CNC frézovačkách a pozná požiarnu ochranu. Má vedomosti z technického kreslenia v strojárstve. Ovláda základné vedomosti z technickej mechaniky a z automatizácie obrábacích strojov. Vie navrhovať a čítať jednoduché technologické pracovné a výrobné postupy. Pozná programovanie CNC frézovačiek. Vie ošetrovať a udržiavať CNC frézovačku. Ovláda základné práce s výpočtovou technikou a vie pracovať s technickou dokumentáciou. Vie obsluhovať CNC frézovačku.

Obsah kurzu

Modul 1: Obsluha konvenčných kovoobrábacích strojov (sústruhy, frézky, brúsky) – 314 VH

Modul 2: Programovanie a obsluha CNC sústruhov – 126 VH

Modul 3: Programovanie a obsluha CNC frézovačiek – 126 VH

Možnosť absolvovať iba vybraný / vybrané moduly samostatne.

Výučba prebieha na Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti nastavovača CNC strojov.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Poznámka k cene

možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS-u

Kontaktná osoba

RNDr. Rastislav Haraga
+421 948 750 077
kurzylm@avtatry.sk

Organizátor